Kan være fun­net på sy­ris­ke ofre

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stor­bri­tan­nias de­le­ga­sjon til OPCW hev­der at det er fun­net be­vi­ser for at en nervegass som sa­rin ble be­nyt­tet i Khan Sheik­houn i Sy­ria tid­li­ge­re i må­ne­den.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke vå­pen (OPCW) har ikke of­fi­si­elt be­kref­tet det­te, men de bri­tis­ke de­le­ga­te­ne tvit­ret ons­dag at det er fun­net spor et­ter sa­rin el­ler en an­nen nervegass et­ter an­gre­pet, som kos­tet 87 men­nes­ker li­vet.

Iføl­ge bri­te­ne opp­lys­te OPCWS ge­ne­ral­di­rek­tør Ah­met Uzumcu om fun­net ons­dag, men den tyr­kis­ke di­plo­ma­ten har ikke selv be­kref­tet det­te.

Fle­re av of­re­ne for an­gre­pet mot den opp­rørs­kon­trol­ler­te små­byen Khan Sheik­houn 4. april, ble sendt til Tyr­kia for ob­duk­sjon.

Tyr­kia hev­det alt to da­ger et­ter an­gre­pet at det var fun­net spor et­ter nerve­gas­sen sa­rin på tre av of­re­ne, men det­te er ikke be­kref­tet av re­pre­sen­tan­te­ne fra OPCW og Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjo­nen (WHO) som var til ste­de un­der ob­duk­sjo­nen.

Både WHO og helse­ar­bei­de­re fra Le­ger Uten Gren­ser (MSF) har tid­li­ge­re kon­klu­dert med at of­re­ne for an­gre­pet mot Khan Sheik­houn bar tegn på å være ut­satt for nervegass el­ler strids­gass, men uten å spe­ku­le­re om hvil­ke kje­mis­ke stof­fer det kun­ne være snakk om.

Sa­rin er en av ver­dens far­ligs­te nerve­gas­ser og er helt uten lukt og far­ge. Bare små meng­der på hud­en gir kramp­ak­ti­ge spas­mer og lam­mer krop­pens or­ga­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.