Re­tur­kraft en­ga­sje­rer Oslo-ad­vo­ka­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

An­leg­ger Re­tur­kraft erstatningssøksmål mot Nor­dea, og kan­skje mot Ernst & Young? Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma er hy­ret inn for å vur­de­re grunn­la­get for en mu­lig sak.

– Vi har en­ga­sjert Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma i Oslo til å fore­ta en gjen­nom­gang av for­his­to­ri­en. Det in­ne­bæ­rer blant an­net å snak­ke med da­gens og tid­li­ge­re pe­rio­ders styre­med­lem­mer, samt til­sva­ren­de fra da­gens ad­mi­ni­stra­sjon og per­soner som har vært an­satt før. Det er blitt en om­fat­ten­de his­to­rie, det­te, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Odd Ter­je Dø­vik i Re­tur­kraft AS på Lange­myr i Kris­tian­sand.

Det var i fe­bru­ar at Fædre­lands­ven­nen be­ret­tet om feil­ak­tig regn­skaps­før­sel av 169 mil­lio­ner kro­ner, og ikke minst om en se­rie «multi­kan­sel­ler­ba­re renteswap­av­ta­ler» med Nor­dea – av­ta­ler som iføl­ge saks­do­ku­men­te­ne til kon­troll­ut­val­get i Kris­tian­sand har kos­tet 335 mil­lio­ner kro­ner mer enn fly­ten­de låne­ren­te vil­le ha gjort. Reg­nin­gen en­der til sju­en­de opp som re­no­va­sjons­ge­byr hos 120.00 inn­byg­ge­re i en rek­ke sør­lands­kom­mu­ner.

– SPE­KU­LA­SJON

Stats­auto­ri­sert re­vi­sor Bjørn Ei­nar Strand­berg fra PWC, som har gått i dyb­den på av­ta­le­ne, ka­rak­te­ri­se­rer dem som «spe­ku­la­sjon». Og det hø­rer med til his­to­ri­en at en yr­kes­kol­le­ga av Strand­berg fra det kon­kur­re­ren­de fir­ma­et Ernst & Young var sen­tral råd­gi­ver for Re­tur­kraft i for­bin­del­se med rente­av­ta­le­ne - og sam­ti­dig sel­ska­pets re­vi­sor.

Spørs­må­let som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma skal hjel­pe til med å av­kla­re, drei­er seg om grunn­lag for et even­tu­elt erstatningssøksmål mot Nor­dea, mu­li­gens også mot Ernst & Young.

I den for­bin­del­se min­ner Fædre­lands­ven­nen om hva pro­fes­sor Ste­en Ko­eke­bak­ker ved Han­dels­høy­sko­len ved UIA sa om sa­ken i fe­bru­ar: «Om det er fi­nan­si­ell spe­ku­la­sjon? Uten å ha satt meg grun­dig inn i sa­ken, vil jeg hel­ler si at det frem­står som in­kom­pe­tan­se.»

STY­RE OG EIERE

– Det blir styre­møte 28. april. 9. mai skal det være ge­ne­ral­for­sam­ling, og et ei­er­møte i til­knyt­ning til det. Så det lig­ger an til en pro­sess i to trinn: sty­ret og ei­er­ne, opp­ly­ser Odd Ter­je Dø­vik over­for Fædre­lands­ven­nen.

Det be­tyr at pe­rio­den med «hjemme­lek­se» er blitt ad­skil­lig len­gre enn først for­ut­sett.

Hver­ken Nor­dea el­ler Ernst & Young har øns­ket å kom­men­te­re sa­ken over­for Fædre­lands­ven­nen.

BJELLAND AR­KIV FOTO: KJAR­TAN

Kan Re­tur­kraft nå fram med et erstatningssøksmål mot Nor­dea, nå som sty­re og le­del­se har fått seg for­klart hvil­ke rente­av­ta­ler de fak­tisk har inn­gått gjen­nom fle­re år, el­ler har de seg selv å tak­ke? Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma skal hjel­pe til med å sva­re på spørs­må­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.