Nye skritt på vei­en mot Co2-ren­sing

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Alle de tre pro­sjek­te­ne som har vært ut­re­det for CO2fangst, blir med vi­de­re til nes­te fase.

Det er Nor­cems se­ment­fab­rikk i Bre­vik, Ya­ras gjød­sel­fab­rikk i Porsgrunn og energi­gjen­vin­nings­an­leg­get på Kle­mets­rud i Oslo som kan få ren­set Co2-ut­slip­pe­ne.

Ons­dag møt­te de tre in­du­striak­tø­re­ne opp i Olje- og energi­de­par­te­men­tet for å un­der­teg­ne kon­trak­ter for så­kal­te kon­sept­stu­di­er – det vil si de­tal­jer­te ana­ly­ser av hvor­dan CO2 kan fan­ges på en best mu­lig måte ved hvert av de tre an­leg­ge­ne.

– Co2-hånd­te­ring er en vik­tig del av re­gje­rin­gens klima­po­li­tikk, og re­gje­rin­gen har en am­bi­sjon om å rea­li­se­re minst ett full­ska­la de­mon­stra­sjons­pro­sjekt, sier olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

I stats­bud­sjet­tet for 2017 har re­gje­rin­gen satt av 360 mil­lio­ner kro­ner til de tre kon­sept­stu­die­ne. Med kon­trak­te­ne som nå un­der­teg­nes, har re­gje­rin­gen fått av­klart at alle de tre kan­di­da­te­ne øns­ker å bli med vi­de­re.

– Fra re­gje­rin­gens side er det en klar for­ut­set­ning at det er in­du­stri­ell in­ter­es­se for pro­sjek­tet, sier Sø­vik­nes.

Kon­sept­stu­die­ne skal være fer­di­ge in­nen 17. ok­to­ber. Pro­sjek­te­nes vi­de­re skjeb­ne vil bli av­gjort et­ter at stats­bud­sjet­tet for 2018 er ved­tatt. Går alt et­ter pla­nen, skal Co2-ren­sing være på plass ved minst ett av an­leg­ge­ne in­nen 2022.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.