Olje­mot­stan­de­re or­ga­ni­se­rer seg i Ro­ga­land

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Folke­ak­sjo­nen Olje­fritt Lo­fo­ten drar nær­mest til lø­vens hule når de in­vi­te­rer til stif­tel­ses­møte for et nytt lo­kal­lag i Stav­an­ger, i hjer­tet av Olje-nor­ge.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen er imot olje­le­ting i Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja, ofte om­talt som Love­se, og al­le­re­de før mø­tet i Stav­an­ger i slut­ten av må­ne­den skal ini­tia­tiv­ta­ker­ne i aksjon når Arbeiderpartiet sam­ler seg til lands­møte i hel­gen. De tror Ap sit­ter på nøk- ke­l­en til vern i nord, skri­ver Stav­an­ger Af­ten­blad.

– Arbeiderpartiet er vippe­par­ti­et. Der­for stil­ler vi sterkt på lands­mø­tet de­res i Oslo for å over­be­vi­se flest mu­lig, sier le­der Hans Dah­le Kvads­heim i Na­tur og Ung­dom Ro­ga­land og Jas­min Alima­ri i Na­tur­verns­tu­den­te­ne i Stav­an­ger. Et­ter en svipp­tur til ho­ved­sta­den tors­dag skal de fort­set­te olje­kam­pen på hjemme­bane, og det er in­gen en­kel opp­ga­ve.

– I olje­ho­ved­sta­den mø­ter vi ster­ke­re mot­stand enn and­re ste­der, sier Kvads­heim.

– Sam­ti­dig ser vi ty­de­lig at en­ga­sje­men­tet og mot­stan­den mot olje­ut­vin­ning i Lo­fo­ten øker, også i Ro­ga­land. Det er på høy tid med et eget lo­kal­lag, sier Alima­ri.

Sil­je Ask Lund­berg i Na­tur­vern­for­bun­det og Wen­che Cum­mings fra Folke­ak­sjo­nen er ho­ved­inn­le­de­re på stif­tel­ses­mø­tet på Sølv­ber­get Kul­tur­hus 27. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.