Nor­ge mer kor­rupt enn Dan­mark og Fin­land

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEP­PE, De­mo­kra­te­ne, le­der av kon­troll­ut­val­get i Vest-ag­der

Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal har ny­lig pre­sen­tert sin kor­rup­sjons­in­deks. Den vi­ser at Nor­ge hav­ner på sjette­plass på lis­ten som har de minst kor­rup­te na­sjo­ne­ne øverst. Dan­mark og New Zea­land top­per.

●● Lis­ten inne­hol­der 176 land. Den ba­se­rer seg på opi­nio­nen, na­sjo­na­le vur­de­rin­ger og aka­de­misk forsk­ning på kor­rup­sjon in­nen po­li­tisk og of­fent­lig sek­tor, og gir «ka­rak­te­rer» på en ska­la fra 0 (vel­dig kor­rupt) til 100 (vel­dig rent). Dan­mark opp­når 90 po­eng og Nor­ge 85.

På top­pen bak Dan­mark og New Zea­land, kom­mer Fin­land (89), Sve­ri­ge (88) og Sveits (86). Et­ter min me­ning er det ikke godt nok at Nor­ge inne­har sjette­plas­sen, når det gjel­der kam­pen mot kor­rup­sjon så må Nor­ge minst være «topp tre».

Trist, men de tre mest kor­rup­te land i ver­den i hen­hold til in­dek­sen var Nord-ko­rea (12), Sør-su­dan (11), og So­ma­lia, som sco­ret 10 po­eng, for 10. år på rad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.