Po­li­tisk kri­se i Tyr­kia

Faedrelandsvennen - - MENING - MAKVAN KASHEIKAL, le­der av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Det har vært valg på ny grunn­lov i Tyr­kia. Den nye lo­ven gir pre­si­den­ten så stor makt at man­ge me­ner det gren­ser til av­skaf­fel­se av de­mo­kra­ti­et.

●● I alle fall er par­la­men­ta­ris­men av­skaf­fet. Tross ar­resta­sjo­ner av kri­tis­ke jour­na­lis­ter og po­li­tis­ke le­de­re i for­kant av val­get var det bare så vidt bå­ten bar for pre­si­dent Er­do­gan. Lan­det er dypt split­tet. Hva gjør han nå? Det er in­gen tvil om at søn­da­gens av­stem­ning har ført lan­det inn i en al­vor­lig po­li­tisk kri­se. Den kom­mer på top­pen av sto­re pro­ble­mer med ter­ror og et dår­lig for­hold til Vest Euro­pa.

Det er mu­lig at Er­do­gan nå blir nødt til å prø­ve å få til et bed­re for­hold til den kur­dis­ke be­folk­nin­gen for å sik­re sta­bi­li­tet i lan­det. Men det er let­te­re sagt enn gjort. For også kur­der­ne er split­tet.

Hvem skal Er­do­gan vel­ge å bed­re for­hol­det til: Den mo­de­ra­te og de­mo­kra­tis­ke kur­dis­ke le­de­ren Demir­tash, som ble fengs­let i god tid foran grunn­lovs­val­get, el­ler Ocalan, som har le­det ge­rilja­styr­ke­ne

PKK og satt i feng­sel i fle­re år. Uan­sett hvil­ken kur­disk le­der han vel­ger, vil han få and­re kur­de­re mot seg. Er­do­gan går en vans­ke­lig tid i møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.