Akutt­ki­rur­gisk be­red­skap

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvor­dan vi skal or­ga­ni­se­re det akutt­ki­rur­gis­ke til­bu­det ved de mins­te syke­hu­se­ne blir hef­tig de­bat­tert for tida. Både Flekke­fjord og fle­re and­re små syke­hus står nå i fare for å mis­te den akutt­ki­rur­gis­ke be­red­ska­pen.

●● Fag­for­bun­det me­ner at der­som man leg­ger ned akutt­ki­rur­gi­en, vil det fort være be­gyn­nel­sen på en full­sten­dig ned­leg­gel­se gjen­nom at and­re fag­mil­jø­er ved syke­hu­se­ne for­vit­rer over tid.

Lokalsykehus med en ki­rur­gisk akutt­funk­sjon har en vik­tig rol­le i den akutt­me­di­sins­ke kje­den, og er en så grunn­leg­gen­de trygg­hets­fak­tor for lo­kal­be­folk­nin­gen at det er nød­ven­dig å be­hol­de dem.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie har da også pekt på at i noen til­fel­ler må geo­gra­fis­ke hen­syn veie tungt i vur­de­rin­gen av det akutt­ki­rur­gis­ke til­bu­det. Det­te me­ner Fag­for­bun­det er en klok til­nær­ming, og vi for­ven­ter at han føl­ger opp det­te i de kon­kre­te sa­ke­ne. Ikke minst er det­te en sen­tral fak­tor i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.