FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

To­ri Wrå­nes (39)

● Født i Kris­tian­sand, ar­bei­der med base i Oslo

● Ut­dan­net ved Sta­tens Kunst­aka­de­mi (2004-09), mu­sikk­lin­jen ved Høg­sko­len i Ag­der (2002-03), tea­ter­stu­di­er ved Uni­ver­sity of Rippon & York St. John (2000-01)

● Var fra 1996-2008 vo­ka­list i ban­det NUD, og har i til­legg ar­bei­det med uli­ke band.

● Har de sis­te ti åre­ne vist per­for­mance ved bl.a Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, Ste­ner­sen­mu­se­et, Astrup Fearn­ley-mu­se­et, He­nie On­stad Kunst­sen­ter, Høst­ut­stil­lin­gen, Na­tio­nal­thea­tret, Ber­gen Kunst­hall, Fest­spil­le­ne i Ber­gen, Fest­spil­le­ne i Nord-nor­ge, Lo­fo­ten In­ter­na­tio­nal Art Fes­ti­val og Molde­jazz

● Har hatt ut­stil­lin­ger og opp­tre­de­ner i bl. a Pa­ris, Ber­lin, Stockholm, Kø­ben­havn, Amsterdam, Ve­ne­zia, Por­to, Los An­ge­les, Chi­ca­go, New York, Syd­ney, Dha­ka og Co­lom­bo.

● «Hot pock­et» er hen­nes førs­te sto­re se­pa­rat­ut­stil­ling i Nor­ge og vi­ses fra 21. april til 3. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.