Au­di med elek­tris­ke ny­he­ter

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Au­di lo­ver elek­tris­ke ny­he­ter på lø­pen­de bånd og vi­ser frem sin nye e-tron Sport­back kon­sept­bil på ut­stil­lin­gen i Shanghai.

Den pro­duk­sjons­kla­re ut­ga­ven av bi­len kom­mer i 2019. Iføl­ge en presse­mel­ding fra Au­di er Au­di e-tron Sport­back er en vik­tig mile­pæl i Au­dis elek­tri­fi­se­rings­pro­sjekt. Men før den­ne kom­mer en spor­ty suv med lang rekke­vid­de.

– Au­di e-tron kom­mer nes­te år, og blir med det vår førs­te masse­pro­du­ser­te el­bil. Den får en rekke­vid­de på over 500 kilo­me­ter og egen­ska­per som skal bi­dra til at den spor­ty suv-en blir svært at­trak­tiv i åre­ne frem­over. Hakk i hæl føl­ger den pro­duk­sjons­kla­re ut­ga­ven av Au­di e-tron Sport­back i 2019, med et coupé-de­sign som vek­ker fø­lel­ser, ut­ta­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Au­di AG, Ru­pert Stad­ler i presse­mel­din­gen.

Også i Nor­ge er Au­di-fol­ket til­freds med de elek­tris­ke ny­he­te­ne som er i ven­te.

– Nå kom­mer det elek­tris­ke ny­he­ter på lø­pen­de bånd fra Au­di. Vi opp­le­ver mas­siv in­ter­es­se for Au­dis elek­tri­fi­se­rings­pro­sjekt i Nor­ge, og det er en sann for­nøy­el­se å pre­sen­te­re hånd­fas­te be­vis på at vi skal over­opp­fyl­le for­vent­nin­ge­ne. Med Au­di e-tron på plass nes­te år, og Sport­back-ver­sjo­nen året et­ter, blir det eks­tra moro å re­pre­sen­te­re de fire rin­ge­ne frem­over, ut­ta­ler di­rek­tør for Au­di i Nor­ge, Ha­rald Ed­vard­senEi­bak i presse­mel­din­gen.

FOTO: AU­DI AG

Slik ser Au­di e-tron Sport­bach kon­sept­bil ut. Den vi­ses nå på bil­ut­stil­lin­gen i Shanghai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.