Guds frel­ses­plan

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MET­TE B. STOVELAND, Pen­sjo­nert dia­kon, Kris­tian­sand

2. Kor. 5, 14-19

Vi har ikke for­ut­set­ning for å for­stå Gud. Vi kan hel­ler ikke for­kla­re ham – til det er våre ev­ner alt for små i for­hold til hans. Vi kan bare vel­ge å ta han på or­det – el­ler la det være. Alt vi tren­ger for å inn­gå i Guds frel­ses­plan er li­ke­vel til­gjen­ge­lig for oss. Det hand­ler om at Gud ikke kan over­se urett­fer­dig­het, over­grep, makt­mis­bruk, fråt­sing på and­res be­kost­ning, re­spekt­løs­het og uær­lig­het – slikt som ska­per for­skjel­ler på livs­vil­kår. Det­te for­tje­ner straff, og Gud straf­fer sin egen uskyl­di­ge sønn for alt det­te. Både det jeg har gjort og det som er gjort mot meg har Je­sus tatt straf­fen for. Men­nes­ker ble be­nå­det en gang for alle, da Je­sus døde på kor­set. Gud har for­so­net seg med ver­den på den­ne må­ten, sier han. Til gjen­gjeld gjør han oss til ut­sen­din­ger for seg, og ber oss brin­ge det­te bud­ska­pet vi­de­re: «La dere for­so­ne med Gud!» Da blir vi en ny skap­ning. På grunn av Je­sus blir vi be­hand­let med Guds rett­fer­dig­het, som er helt an­ner­le­des enn vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.