50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. APRIL 1967

●● Flag­ge­ne vaier på halv stang over hele Vest-tysk­land i dag, og na­sjo­nen sør­ger over Kon­rad Ade­nau­er, man­nen som le­det lan­det fra de­spe­ra­sjon og øde­leg­gel­se til en re­spek­tert plass i na­sjo­ne­nes sam­funn. Den tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter som gjor­de sin størs­te kar­rie­re et­ter opp­nådd pen­sjons­al­der, døde i sitt hjem ved Rhi­nen i går, et­ter at le­ge­ne had­de kjem­pet for­gje­ves for å red­de hans liv. Han led av in­flu­en­sa og bron­kitt, og syk­dom­men tap­pet ham grad­vis for kref­ter. Så snart ny­he­ten om den gam­le stats­manns død var kjent, be­gyn­te klok­ke­ne i kir­ken i Ro­hendorf, hvor Ade­nau­er plei­de å over­være mes­sen om søn­da­ge­ne, å kime. Po­li­ti­et fir­te flag­get på halv stang over Ade­nau­ers hvi­te vil­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.