25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. APRIL 1992

●● Pål Ly­der­sen var blant ba­nens do­mi­ne­ren­de spil­le­re da Ar­se­nal knus­te Li­ver­pool med 4-0 hjem­me på High­bury. Det for­me­lig kok­te på tri­bu­ne­ne da Ly­der­sen & co val­set rundt med FA Cup-fi­na­lis­ten. Ly­der­sen på høyre­back­plass had­de John Bar­nes som spe­sial­opp­ga­ve, og Li­ver­pool-vin­gen fikk ikke ut­ret­tet noe som helst mot den tid­li­ge­re Start-stop­pe­ren. Ly­der­sen for­lot ba­nen tre mi­nut­ter før slutt, og mot­tok stå­en­de ova­sjo­ner fra et full­satt High­bury. Ikke en enes­te gang i lø­pet av kam­pen klar­te Bar­nes å kom­me for­bi nord­man­nen. – Det­te var kjempe­gøy, jeg had­de gle­det meg til å møte Bar­nes, for­tel­ler Ly­der­sen på te­le­fon fra London.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.