Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ke tre fil­mer, som kom i 1985, 1989 og 1990, hus­kes Ro­bert Zemeckis svært godt for?

2. Hvil­ke fem uli­ke sma­ker kan men­nes­ket skil­le mel­lom?

3. I hvil­ket land hø­rer fly­sel­ska­pet Luft­han­sa hjem­me?

4. Hvil­ken av ver­dens størs­te res­tau­rant­kje­der ser­ve­rer om­trent 1% av ver­dens be­folk­ning hver enes­te dag, og har hatt kjen­di­ser som Jay Le­no, Se­al og Sha­nia Twain an­satt?

5. I hvil­ket fik­tivt land bor Fan­to­met?

6. Hvem lå 14 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Hel­lo Ma­ry Lou” i 1961, og døde i en fly­ulyk­ke i 1985, 45 år gam­mel?

7. Hvil­ket euro­pe­isk kon­sor­ti­um er ver­dens nest størs­te fly­pro­du­sent?

8. Hvil­ken vise­san­ger, vise­dik­ter og for­fat­ter blir hus­ket bl.a for ”Penge­ga­lop­pen” og ”Me­nu­ett i mai”?

9. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Ge­or­gia?

10. Hva er en sk­a­ra­bé?

bil­le) en for­met­som amu­lett egyp­tisk en el­ler( bil­le En 10. Tbi­li­si 9. Sand­beck Vi­dar 8. Air­bus 7. Nel­son Ricky 6. Ben­ga­li el­ler Ben­gal 5. Mcdo­nald’s 4. Tysk­land 3. uma­mi og bit­tert salt, surt, Søtt, 2. frem­ti­den til Til­ba­ke 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.