5

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

rus­sis­ke

idretts­ut­øve­re er ute­stengt i to år for brudd på do­ping­be­stem­mel­se­ne un­der 2012-OL og VM i 2013. Det opp­lys­te rus­sis­ke idretts­myn­dig­he­ter opp­ly­ser ons­dag. An­to­ni­na Krivo­sjap­ka, som var med på å ta søl­vet på 4 x 400 me­ter i London-ol, og Jev­ge­nia Ko­lod­ko, som tok søl­vet i ku­le i det sam­me mes­ter­ska­pet, er blant de fem. Begge er fra­tatt sine me­dal­jer av Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) et­ter at do­ping­prø­ve­ne de­res er blitt tes­tet på nytt et­ter av­slø­rin­ge­ne om stats­styrt do­ping in­nen rus­sis­ke idrett. Stav­hop­pe­ren Dmi­trij Staro­dub­ts­ev, dis­kos­kas­te­ren Ve­ra Ganeje­va og slegge­kas­te­ren An­na Bulga­k­ova er tre and­re som er ute­stengt i to år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.