30

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

år

et­ter at sesongen ble av­slut­tet, avgjorde høy­este­rett tirs­dag hvem som med ret­te kan kal­le seg bra­si­li­ansk liga­mes­ter i fotball for 1987. Av­gjø­rel­sen falt på Sport Reti­fe, som ble til­kjent liga­tit­te­len på be­kost­ning av Fla­men­go. Stri­den be­gyn­te da Fla­men­go gikk til topps i en li­ga som ble star­tet av klub­be­ne som ut­gjor­de den. Sam­ti­dig be­slut­tet Bra­sils fot­ball­for­bund å or­ga­ni­se­re en egen kon­kur­ran­se, som til slutt ble vun­net av Sport Reti­fe. For­bun­det for­søk­te så å over­tale Fla­men­go til å møte Sport Reti­fe i en fi­na­le om ret­ten til å kal­le seg liga­mes­ter, men det tak­ket Rio-gi­gan­ten nei til. To av høy­este­retts­dom­mer­ne som tok tirs­da­gens av­gjø­rel­se er selv svor­ne Fla­men­go-fan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.