Nes­ten en av ti stu­den­ter mob­bes

En ny stu­die vi­ser at mob­bing og ute­sten­gel­ser er et al­vor­lig pro­blem for man­ge stu­den­ter som tar høy­ere ut­dan­ning.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

Nes­ten én av ti stu­den­ter opp­le­ver å bli mob­bet, iføl­ge den fers­ke un­der­sø­kel­sen.

– Det over­ras­ker meg at det­te tal­let er så høyt. Sam­men­lig­ner man med barne­hage og sko­le, så lig­ger uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler høy­ere enn det de gjør, sier Ing­rid Lund, pro­fes­sor ved Pe­da­go­gisk ut­vik­lings­sen­ter ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Hun har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se der 3254 stu­den­ter ved fem uli­ke ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner har del­tatt. Dybde­in­ter­vju­er av ti stu­den­ter og fem fo­kus­gruppe­in­ter­vju­er er også en del av data­ma­te­ria­let.

Her kom­mer det fram at ni pro­sent sier de har blitt mob­bet. Over 30 pro­sent sier de tri­ves dår­lig el­ler bare mid­dels godt i sin klas­se iføl­ge fore­lø­pi­ge tall som er pub­li- sert fra rap­por­ten (se fakta).

UTESTENGING

Iføl­ge dybde­in­ter­vju­ene i un­der­sø­kel­sen, er uten­for­ska­pet en stor be­last­ning for de stu­den­te­ne som opp­le­ver det.

– På det stu­di­et jeg går på nå, er det vel­dig mye ute­sten­gel­se hvis du ikke al­le­re­de er i en grup­pe. Of­te får man en kald skul­der om man prø­ver å få kon­takt, sier en som er in­ter­vju­et.

Leder av Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der (STA), Kai Stef­fen Øs­ten­sen, har lest noe av det som er kom­met fram.

– Det er hår­rei­sen­de og be­kref­ter bare at det­te er et pro­blem in­nen høy­ere ut­dan­ning, sier han.

BAGATELLISERING

Ing­rid Lund har tid­li­ge­re le­det stør­re forsk­nings­pro­sjek­ter der hun har vist hvor­dan mob­bing fore­går i barne­hage og sko­le, og hvor­dan det til dels blir ak­sep­tert.

Hun fin­ner mye av det sam­me i høy­ere ut­dan­ning.

– Vi ser at det er en ge­ne­rell hold­ning fra voks­ne om at man må ta seg sam­men og at det er den som blir mob­bet som skal skjer­pe seg. I sko­le og barne­hage er det udis­ku­ta­belt at det er de voks­ne som har an­sva­ret. Men i for­hold til stu­den­ter mer­ker vi også en hold­ning om «er nå det­te så vik­tig?».

Hun etter­ly­ser stør­re be­visst­het både hos stu­den­ter og an­sat­te, og me­ner det trengs en hold­nings­end­ring.

– Vi sy­nes det er rart at det­te of­te ba­ga­tel­li­se­res, når vi ten­ker på hvor vik­tig in­klu­de­ring og triv­sel er for læ­ring og hvor­dan det kan vir­ke inn på fra­fall. Men for å kun­ne gjø­re noe med mob­bing, må man også ta et opp­gjør med sine egne hold­nin­ger, sier Ing­rid Lund.

EKSKLUDERING

Tid­li­ge­re forsk­ning har vist at per­soner som blir mob­bet i barne­hage og sko­le også er mer ut­satt for å bli mob­bet når de kom­mer på uni­ver­si­tet el­ler høy­sko­le.

– Det som er fel­les beg­ge ste­der, er ekskludering fra fel­les­ska­pet. På uni­ver­si­te­te­ne skjer det mest i se­mi­nar­grup­per, i sko­len skjer det i fri­mi­nut­tet, mens det i barne­ha­gen skjer i frilek.

Av dem som sier de har blitt mob­bet, opp­gir 30 pro­sent at det har skjedd av med­stu­den­ter i fel­les fore­le­sing. Over 45 pro­sent sier at det har skjedd i grup­per.

– De­re har en de­fi­ni­sjon av mob­bing der ekskludering blir reg­net som mob­bing. Kan ikke det ha ført til at så man­ge opp­gir at de blir mob­bet?

– Det er et re­le­vant spørs­mål. Det­te hand­ler om hvor­dan vi for­står det å bli mob­bet. Det hand­ler om å være eks­klu­dert og ikke være en be­tyd­nings­full per­son for fel­les­ska­pet.

SOSIAL MEDIER

På UIA møte Fædre­lands­ven­nen de tre mas­ter­stu­den­te­ne Ar­te­ni­sa Der­wishi, Hei­di År­lid og Li­ne Tange­vold på øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­sjon.

De me­ner at også so­sia­le medier kan bi­dra til at stu­den­ter fø­ler seg mob­bet.

– Det kan hen­de at noen opp­ret­ter et ar­ran­ge­ment der de in­vi­te­rer noen, mens and­re ikke blir tatt med. Det er klart at det kan være vel­dig så­ren­de, me­ner Hei­di År­lid.

– Og det er jo ikke sik­kert at man gjør det be­visst for at man vil sten­ge noen ute, men at man bare ikke in­vi­te­rer noen for­di man kan­skje ikke har så mye til fel­les, sier Li­ne Tange­vold.

HJELP

Det er fem ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo-

ner som har del­tatt i un­der­sø­kel­sen, og UIA er en av dem. Det er ikke opp­lyst hvem de and­re ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne er, men det er iføl­ge Ing­rid Lund li­ten va­ria­sjon mel­lom dem.

De har også spurt om stu­den­te­ne vet hvor de kan få hjelp. Kun 31 pro­sent vet hvor de kan hen­ven­de seg.

– Det er et alar­me­ren­de tall og vi­ser at det­te er noe uni­ver­si­te­te­ne og høy­sko­le­ne må ta tak i.

FADDERUKA VIK­TIG

Fadderuka er et av de vik­tigs­te til- ta­ke­ne for at stu­den­ter skal bli in­klu­dert. Men for noen blir den be­gyn­nel­sen på ute­sten­gel­sen.

– Det er vel­dig vans­ke­lig å føle seg ale­ne og en­som. Jeg tror fadderuka må skjer­pes litt, for alle i min klas­se ble ven­ner her, men jeg fikk ald­ri ut­delt en fad­der­grup­pe. Da er det vans­ke­li­ge­re å bli kjent med folk. Jeg er tem­me­lig uta­for her, sier en av dem som er in­ter­vju­et.

De tre stu­den­te­ne vi mø­ter på UIA møt­tes på fadderuka for to år si­den og kan be­kref­te at den er helt av­gjø­ren­de for å tri­ves.

– Da må du føl­ge med, for det er mye som står på spill. Det er of­te der du blir kjent med dem som blir ven­ne­ne dine på stu­di­et, sier Ar­te­ni­sa Der­wishi.

Ing­rid Lund tar også fatt i den­ne ord­nin­gen i sin un­der­sø­kel­se.

– Om du ikke kas­ter deg inn der og hen­ger med, men kan­skje har litt and­re hold­nin­ger, er det god sjan­se for å hav­ne uten­for, sier Ing­rid Lund.

Foto: Kjar­tan Bjel­land

Pro­fes­sor Ing­rid Lund har tid­li­ge­re fors­ket på mob­bing i barne­hage og sko­le. Iføl­ge en ny un­der­sø­kel­se er pro­ble­met like stort in­nen høy­ere ut­dan­ning

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Pro­fes­sor Ing­rid Lund har tid­li­ge­re fors­ket på mob­bing i barne­hage og sko­le. Iføl­ge en ny un­der­sø­kel­se er pro­ble­met like stort in­nen høy­ere ut­dan­ning.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

De tre stu­den­te­ne Ar­te­ni­sa Der­wishi, Li­ne Tange­vold og Hei­di År­lid me­ner so­sia­le medier blir brukt til å hol­de stu­den­ter uten­for. De tre går på mas­ter­stu­di­et på øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­sjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.