Hun er rus­sens pre­si­dent

Inge­borg Lun­de er pre­si­dent for alle russ i hele Ag­der.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Inge­borg Lun­de er ikke bare pre­si­dent for rus­sen på Tan­gen, men fak­tisk for all rus­sen i Ag­der. 19-årin­gen er pre­si­dent i ho­ved­sty­ret, valgt av pre­si­den­te­ne på de and­re sko­le­ne. Det har vært mye snakk om den så­kal­te «ge­ne­ra­sjon pre­sta­sjon», om det å gjø­re det godt på sko­len og and­re are­na­er. Sam­ti­dig er det et so­si­alt press om å ha en kul russe­tid, og ta den «helt ut». Hvor­dan opp­le­ver du det?

– Det er mye press. Man­ge øns­ker å ha den ku­les­te russe­bi­len med det størs­te an­leg­get, sam­ti­dig som det er vel­dig bra å være flink på sko­len. Men det er stor ak­sept for å vil­le prio­ri­te­re sko­le frem­for fes­ting, og helt greit å ikke vil­le være med på en russe­bil for ek­sem­pel. Det er litt hva man gjør det til selv.

Som pre­si­dent i ho­ved­sty­ret har du mye an­svar. Er det ikke mer­ke­lig å ta på deg an­svar i en tid man­ge ikke øns­ker å ha det?

– Det er mye å gjø­re, og man­ge hen­ven­del­ser hele tida. Man­ge er skep­tis­ke til russe­tida, og det leg­ges an­svar på meg, kan­skje spe­si­elt fra le­del­sen på sko­len. De øns­ker ikke at russe­knu­te­ne skal være for drøye, at vi skal gjø­re ting som ikke er lov el­ler at vi skal ute­sten­ge noen. Det er ikke en­kelt å ba­lan­se­re alt. Man­ge vil ha gøye knu­ter som er på kan­ten, men som sko­len ikke kan stå in­ne for.

Det er mye å gjø­re både før og un­der russe­ti­den, og rett før russe­ti­den star­ter for al- vor fre­dag 21. april kom be­skje­den om at det ikke leng­re skal være til­latt å ta med med­brakt al­ko­hol til russe­tref­fe­ne.

Hva sy­nes du om at det blir for­budt med med­brakt al­ko­hol på tref­fe­ne?

– Det er vel­dig kjipt, spe­si­elt når vi får vite om det så kort tid før tref­fe­ne fak­tisk skal av­hol­des. Russ har ikke så mye pen­ger å rut­te med i ut­gangs­punk­tet. Folk vil drik­ke uan­sett, og drik­ke mye, men det vil bli mye dy­re­re. Jeg sy­nes de kun­ne ha ven­tet til nes­te år, og sagt fra tid­li­ge­re.

Tror du det­te kan føre til at man­ge russ vel­ger å drik­ke and­re ste­der enn på tref­fe­ne?

– Ja, det tror jeg. Folk kom­mer til å drik­ke før de går inn på tref­fe­ne. Alle har rea­gert ne­ga­tivt på det­te, det er in­gen som vil ha det slik.

Det har al­le­re­de før russe­ti­den star­tet vært kon­tro­ver­ser rundt årets russ. Sang­teks­ter i russe­lå­ter har vært et tema, og tid­li­ge­re også så­kal­te ter­ror­lis­ter. Er det vans­ke­lig for da­gens russ å tøye strik­ken?

– Vi får ikke lov av le­del­sen på sko­len til å ha ter­ror­lis­te, men det er for så vidt greit. Det har skjedd før at noen har dratt spø­ke­ne for langt og ikke skjønt hvor gren­sa går. Men vi er jo russ, og vi øns­ker å ha det gøy. Å spru­te litt vann på noen som er med på det er greit, men første­klas­sin­ger har in­gen­ting å fryk­te. Det er ikke vits i å tøye gren­se­ne leng­re enn at det er gøy. Selv om vi har russe­buk­se på be­tyr ikke det at vi kan gjø­re som vi vil. Hva gle­der du deg til?

– Jeg gle­der meg vel­dig til land­stref­fe­ne. Da­gen etter at vi har vrengt russe­buk­se­ne skal vi på land­stref­fet i Fred­rik­sten. Jeg skal også inn­om tref­fet i Konge­par­ken.

Hva gru­er du deg til?

– Å kom­bi­ne­re russe­ti­den med sko­le. Det går an, men man må plan­leg­ge godt hvis man øns­ker å være med på alt. Ti­den går fort, men jeg tror det hol­der. Jeg tror ikke vi kun­ne holdt ut leng­re enn de da­ge­ne vi har.

I år har Kris­tian­sand fått sin førs­te russe­buss, og det har blitt nor­malt at de som har russe­bil også har egne gen­se­re og jak­ker. Nær­mer det seg Oslo-tenden­ser på Sørlandet?

– Jeg tror vi har et langt styk­ke igjen før det blir som i Oslo. Det er jo tross alt bare én buss her i byen, og kost­na­de­ne bare med å ha en van­lig russe­bil er sto­re. Men jeg sy­nes det er kult at de som har fått til russe­buss i Kris­tian­sand sat­ser på det, men noe russe­bus­s­mil­jø vil vi ikke få på en stund. Man­ge vel­ger fort­satt å ikke ha noen bil i det hele tatt.

Hva skal til for at du kan våk­ne 18. mai, leg­ge russe­buk­sa til side og være for­nøyd?

– Så len­ge jeg har hatt det gøy, og at in­gen­ting har skjedd med meg el­ler mine ven­ner skal jeg være for­nøyd. Sli­ten blir jeg uan­sett.

Folk vil drik­ke uan­sett, og drik­ke mye, men det vil bli mye dy­re­re.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Det er ikke vits i å tøye gren­se­ne leng­re enn at det er gøy, sier russe­pre­si­den­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.