Ring­vei­en fra Vi­ge til Brei­myr er skjø­vet ut i det blå­blå. Det er like greit.

Pre­ben Aa­vits­land

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Rundt hver tred­je bil som kom­mer mot Kris­tian­sand på E18 øst­fra el­ler E39 vest­fra skal bare gjen­nom byen. Det er best for bi­lis­te­ne selv, by­ens inn­byg­ge­re og de and­re bi­lis­te­ne som stam­per seg gjen­nom Bane­hei­tun­nel­sen, at gjen­nom­gangs­tra­fik­ken le­des uten­om byen. Lo­kal­po­li­ti­ker­ne som i 2011 plan­la ho­ved­vei­ene i Kris­tian­sands­re­gio­nen fram mot 2050, fore­slo to ring­vei­er rundt byen: den ene - fra Vi­ge til Brei­myr - som alle har hørt om, og den and­re som alle har glemt.

Da re­gje­rin­gen før påske pre­sen­ter­te Na­sjo­nal trans­port­plan for 20182029, hør­tes ikke ett ord om ring­vei­en fra Vi­ge til Brei­myr. Den har nem­lig po­li­ti­ker­ne ikke len­ger noen sty­ring over. Nye vei­er AS har over­tatt an­sva­ret og fun­net ut at kost­na­den på minst 6 mil­li­ar­der kro­ner er en svært dår­lig in­ves­te­ring. Vei­en kan lede en del tra­fikk uten­om by­ens sen­trum, men ikke noe sær­lig mer.

Det er tid for nye tan­ker og for pro­sjek­ter som lø­ser fle­re pro­ble­mer sam­ti­dig. Glem Vi­geBrei­myr-vei­en og sats hel­ler på den glem­te rin­gen, alt­så fyl­kes­vei­rin­gen fra E18 ved IKEA via Kje­vik, Åle­fjær, Vennesla og No­de­land til E39 ved Volle­berg. Den­ne ring­vei­en kan gjø­re mer enn å lede tra­fikk uten­om Kris­tian­sand sen­trum. Den kan bi­dra til ut­vik­lin­gen av Kris­tian­sands­re­gio­nen som et fel­les bo-, ar­beids- og han­dels­mar­ked.

Ring­vei­en kan byg­ges med to fel­ter og midt­rekk­verk, man­ge forbi­kjø­rings­fel­ter og farts­gren­se på 80 el­ler 90 km/t hele vei­en. Vei­en har seks etap­per og sju plan­skil­te kryss:

Førs­te etap­pe fra Lan­gåsen­krys­set (ved IKEA) på E18 i nord­vest­lig ret­ning krys­ser Top­dals­elva rett nord for nå­væ­ren­de bro og en­der i et nytt kryss på Ry­en. Her er det av­kjø­ring mot Bir­ke­nes på riks­vei 41 og mot nå­væ­ren­de fly­plass­vei på vest­si­den av rulle­ba­nen.

Den­ne etap­pen er­stat­ter den plan­lag­te fire­felts tun­ne­len fra Ti­menes­krys­set til Top­dals­elva, bro over elva ved Hamre­san­den og vei langs sjø­kan­ten sør for rulle­ba­nen på Kje­vik. Den fine strand­kan­ten be­va­res, og folk på Hamre­san­den slip­per å få en mo­tor­vei i ut­sik­ten. Etap­pen var fak­tisk et vik­tig al­ter­na­tiv i ut­red­nin­gen av ny Kje­vik­vei, men ble for­kas­tet for­di den med­før­te av kris­tian­san­der­ne måt­te kjø­re opp Ti­me­nes­bak­ken før de kun­ne ta av til Kje­vik. (Ut­red­nin­gen kom­men­ter­te ikke at aust-eg­de­ne vil- le slip­pe å kjø­re ned Ti­me­nes­bak­ken.) Sam­ti­dig sten­ges den gam­le vei­en ved Hamre­san­den for and­re enn bus­ser.

I and­re etap­pe fort­set­ter ring­vei­en som ny fyl­kes­vei 453 fra Ry­en til Åle­fjær i en rett tra­sé langs Far­van­net. På Åle­fjær blir det et kryss med av­kjø­ring mot Er­klev og mot Just­vik og Vol­le­van­net på fyl­kes­vei 452.

Fra Åle­fjær går tred­je etap­pe i tun­nel til Vike­land der det er av­kjør­sel til fyl­kes­vei 405 mot Vennesla sta­sjon og sen­trum før ring­vei­en fort­set­ter i fjer­de etap­pe som ny fyl­kes­vei 405 fra Vike­land for­bi Kvar­stein og til Mos­by i ny bro over Otra. Vei­en her blir en be­ty­de­lig opp- gra­dert og sik­re­re ho­ved­vei for en stor del av strek­nin­gen fra Vennesla til Kris­tian­sand. Ved Mos­by etab­le­res et nytt kryss med riks­vei 9 om­trent ved da­gens rund­kjø­ring.

Fem­te etap­pe er en tun­nel un­der Ku­lia til No­de­land, som er­stat­ning for da­gens uvei­som­me Ku­lia­vei (fyl­kes­vei 303). Ved No­de­land sta­sjon blir det av­kjø­ring til fyl­kes­vei 461. Ring­vei­en fort­set­ter så på sjet­te etap­pe som ny fyl­kes­vei 461 til den mø­ter ny E39 ved Volle­berg. (Man kan også ten­ke seg en sju­en­de etap­pe vi­de­re til Hol­skog­ki­len i Vågs­bygd.)

Til sam­men blir det­te en vei på om lag 3 mil fra IKEA til Volle­berg, ei mil leng­re enn ved en ring­vei i tun­nel fra Vi­ge til Brei­myr . ei­en åp­ner enor­me mu­lig­he­ter for sam­hand­ling mel­lom Kris­tian­sands nabo­kom­mu­ner der den star­ter i Lil­le­sand, går nær Bir­ke­nes, skjæ­rer gjen­nom Vennesla og over til Song­da­len og der­et­ter en­der nær Søg­ne. Sto­re sen­te­re som Sør­lands­par­ken, Dyre­par­ken, Kje­vik, Vike­land, No­de­land og Tang­vall bin­des sam­men. Med den­ne vei­en blir det ikke noe pro­blem å bo i No­de­land og job­be på IKEA, el­ler å bo i Vennesla og gå på vi­dere­gå­en­de sko­le på Tang­vall. Vei­en gir enk­le­re og ras­ke­re ad­komst til fly­plas­sen ikke bare fra Kris­tian­sand, men også vest­fra, nord­fra og øst­fra. Man­da­lit­ter, se­tes­dø­ler og aust-eg­der kom­mer ras­ke­re til Kje­vik langs den nye ring­vei­en. Der­med be­fes­ter Kje­vik sin po­si­sjon som ho­ved­fly­plass for hele Ag­der. Vei­en blir også en vik­tig re­serve­vei til Kje­vik fra Kris­tian­sand via Vennesla el­ler Just­vik når Varodd­broa er stengt.

Vei­en åp­ner sto­re mu­lig­he­ter for nye kol­lek­tiv­sat­sin­ger. Tenk en Me­tro­buss med hyp­pi­ge av­gan­ger i beg­ge ret­nin­ger mel­lom Tang­vall og Sør­lands­par­ken og stopp ved Volle­berg, No­de­land sta­sjon, Mos­by, Vennesla sta­sjon, Ry­en (med skyt­tel­buss inn til Kje­vik), Åle­fjær og Lan­gåsen­krys­set. Ved Volle­berg, Mos­by og Lan­gåsen får man over­gang til fjern­buss­ru­te­ne til hen­holds­vis Stav­an­ger, Hau­ke­li og Oslo. Og ved alle stop­pe­ne går and­re bus­sog tog­ru­ter som ei­ke­ne i et hjul mot na­vet Kris­tian­sand sen­trum.

Det has­ter med vur­de­rin­ger og kost­nads­be­reg­nin­ger av den­ne ring­vei­en, for pla­ne­ne for en ny bom­penge­fi­nan­siert vei til Kje­vik fra Ti­menes­krys­set er al­le­re­de kom­met langt. Den­ne vei­en bør stop­pes nå og pen­ge­ne flyt­tes til førs­te etap­pe av den nye, smar­te ring­vei­en rundt Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.