Sterkt svek­ket stats­råd

Vi­dar Hel­ge­sen blir nep­pe felt av et mis­til­lits­for­slag. Men hans sta­tus er sterkt svek­ket.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Den­ne uka vars­let Sen­ter­par­ti­et mis­til­lit mot kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H). Grun­nen er stats­rå­dens hånd­te­ring av ulve­sa­ken. Sp me­ner Hel­ge­sen har tre­nert og mot­ar­bei­det Stor­tin­gets ved­tak på det­te om­rå­det.

Al­le­re­de i mai i fjor ble Ap, Frp, KRF og Høy­re eni­ge om et be­stands­mål for ulv. Men like før jul re­du­ser­te miljø­mi­nis­te­ren an­tall fel­lings­til­la­tel­ser for ulv fra de 47 som rov­vilt­nemn­de­ne an­be­fal­te, til bare 15 dyr. Sam­ti­dig slo han fast at in­gen ulv skul­le sky­tes in­nen­for ulve­so­nen. Han hen­vis­te både til gjel­den­de lov og Nor­ges in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser.

Hel­ge­sen er i prak­sis satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av Stor­tin­get.

Hel­ge­sen ble møtt med et rama­skrik, både fra inn­byg­ge­re i man­ge dis­trikts­kom­mu­ner og fra Stor­tin­get. In­klu­dert Hel­ge­sens eget par­ti. Et fler­tall på Stor­tin­get ba Hel­ge­sen om å fin­ne en løs­ning på hvor­dan ulve­for­li­ket kun­ne gjen­nom­fø­res.

Før påske fore­slo så stats­rå­den å end­re Na­tur­mang­folds­lo­ven, for å gjø­re det let­te­re å gjen­nom­føre li­sens­jakt på ulv in­nen ulve­so­nen. Men det­te var hel­ler ikke godt nok for Stor­tin­get. Og den­ne uka avga Ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en sin inn­stil­ling. Der støt­ter in­gen av par­ti­ene Hel­ge­sens for­slag. I ste­det vil ko­mi­te­en at rov­vilt­for­skrif­ten blir end­ret slik at man også skal ta hen­syn til jakt­in­ter­es­ser, dis­trikts­po­li­tikk og folk sin frykt i vur­de­rin­gen av li­sens­fel­ling, ikke bare skade­po­ten­sia­let på sau og tam­rein.

Det­te er et vold­somt ne­der­lag for Hel­ge­sen. Ikke en gang hans eget par­ti støt­ter ham i den­ne be­ten­te sa­ken. Hel­ge­sen er i prak­sis satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av Stor­tin­get.

Li­ke­vel er det langt fram til at et mis­til­lits­for­slag får fler­tall i Stor­tin­get. Ap er av­ven­ten­de. SV og MDG ra­ser mot Sp. Ven­st­re og KRF vil etter alt å døm­me være svært skep­tis­ke til et slikt for­slag. Og over det hele hers­ker en ge­ne­rell stem­ning i det po­li­tis­ke mil­jø om at in­gen i ut­gangs­punk­tet øns­ker dra­ma­tikk nå på tam­pen av vår­se­sjo­nen i Stor­tin­get, bare noen få må­ne­der før vel­ger­ne skal set­te sam­men et nytt stor­ting.

Per i dag ser Hel­ge­sen ut til å sit­te trygt. Men han er vinge­klip­pet og svek­ket, på grunn av dår­lig po­li­tisk hånd­verk.

Vi­dar Hel­ge­sen møt­te mars be­bo­ere Try­sil for a dis­ku­te­re ulve­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.