Vur­de­rer å tros­se sine egne

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen (Frp) vur­de­rer å tros­se sine egne og stem­me nei til regionreformen når den av­gjø­res i Stor­tin­get 8. juni.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

– Jeg har ikke be­stemt meg, og er i tenke­bok­sen, sier Aust-ag­der­re­pre­sen­tan­ten til Fædre­lands­ven­nen.

Hun an­ser søk­na­den om sam­men­slå­ing av Aust- og Vest-ag­der som ugyl­dig, for­di hun me­ner stats­råd Jan To­re San­ner (H) ikke kan ga­ran­te­re at stat­li­ge ar­beids­plas­ser leg­ges til Arendal.

Å leg­ge stat­li­ge ar­beids­plas­ser til Arendal og fyl­kes­kom­mu­na­le til Kris­tian­sand er en del av av­ta­len som beg­ge fyl­kes­tin­ge­ne stem­te ja til da de før jul ble eni­ge om å slå sam­men Aust-og VestAg­der.

– Hvis dis­se kri­te­ri­ene ikke opp­fyl­les, fal­ler pre­mis­se­ne for sam­men­slå­ing bort, me­ner God­ske­sen.

Det var Ag­der­pos­ten som først om­tal­te God­ske­sens krav til San­ner. I et skrift­lig spørs­mål da­tert 7. april spur­te hun om kom­mu­nal­mi­nis­te­ren kan «ga­ran­te­re at alle frem­ti­di­ge stat­li­ge ar­beids­plas­ser, som f.eks Nav fyl­kes­kon­tor, leg­ges til nå­væ­ren­de Aust-ag­der, og kan mi­nis­te­ren ga­ran­te­re at også frem­ti­di­ge re­gje­rin­ger vil føl­ge opp kra­vet om at stat­li­ge ar­beids­plas­ser i et sam­let Ag­der skal leg­ges til gam­le Aust-ag­der.»

– IN­GEN LØFTER

San­ner vi­ser i sitt svar til at re­gje­rin­gen nå ser på lo­ka­li­se­rin­gen av en rek­ke eta­ter og virk­som­he­ter i hele lan­det, og at de vil ta hen­syn til de re­gio­na­le ar­beids­mar­ke­de- ne. «Jeg er enig i at det er vik­tig å bi­dra til en god ba­lan­se i de nye fyl­ke­ne. Der­for be­slut­tet vi å leg­ge det sam­le­de Fyl­kes­manns­em­be­tet for Ag­der til Arendal, som en føl­ge av be­slut­nin­gen om å slå sam­men Aust-og Vest-ag­der.»

– San­ner går rundt grø­ten, og han gir in­gen løfter om lo­ka­li­se­ring av Nav, po­eng­te­rer God­ske­sen.

Aust-ag­der fyl­kes­ting sa i de­sem­ber ja til­sam­men­slå­ing med 19 mot 16 stem­mer. Det at tre Frp-ere sik­ret fler­tall for­år­sa­ket en bit­ter strid i fyl­kes­par­ti­et som kul­mi­ner­te med et eks­tra­or­di­nært no­mi­na­sjons­møte i fe­bru­ar der det ble om­kamp til stor­tings­lis­ten mel­lom God­ske­sen og Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

– FRP STEM­MER FOR

God­ske­sen trakk seg, og er fort­satt sterk mot­stan­der av fyl­kes­sam­men­slå­ing:

– Frp vil helst fjer­ne hele fyl­kes­kom­mu­nen. Men jeg har gått til valg på å føl­ge folke­av­stem­nin­ger, og det er in­gen ting som sier at de kan bli for­el­det, sier hun og vi­ser til at et fler­tall Aust-ag­der sa nei til Vest-ag­der i 2011.

– Nå vil jeg se hva som skjer fram­over før jeg be­stem­mer meg for hva jeg stem­mer 8. juni. Og det kan jo være at vi får Nav til Aust-ag­der nå når jeg har star­tet den­ne run­den, leg­ger hun til.

Kom­mu­nal­ko­mi­te­en le­des av God­ske­sens parti­fel­le Hel­ge A. Njå­stad som lo­ser re­for­men gjen­nom Stor­tin­get. På spørs­mål om hvor­dan han ser på God­ske­sens tvil, og om de even­tu­elt vil bru­ke parti­pisk, sva­rer han:

– Frp sin grup­pe er fer­dig med sa­ken og stem­mer for re­for­men. Har in­gen yt­ter­li­ge­re kom­men­tar.

– Men God­ske­sen er vel del av Frps grup­pe?

– Ja.

FOTO: TONE SANDBERG

– Stats­råd Jan To­re San­ner går rundt grø­ten, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen som fryk­ter at Aust-ag­der ikke får ar­beids­plas­se­ne de er fore­spei­let i av­ta­len om fyl­kes­sam­men­slå­ing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.