– Klokt å ven­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

– Den nye re­gio­na­le struk­tu­ren for Nav er ute på hø­ring, så det er vans­ke­lig for San­ner å gi et ty­de­li­ge­re svar. Av re­spekt for hø­rin­gen er det klokt å ven­te, me­ner Ås­hild Bru­unGun­der­sen, stor­tings­kan­di­dat og gruppe­le­der for Frp i fyl­kes­tin­get.

– Men både i Aust- og Vest-ag­der job­ber vi hardt for at re­gion­kon­to­ret skal lig­ge i Arendal, og så får vi håpe Stor­tin­get føl­ger opp, sier hun.

Også op­po­si­sjons­le­der i fyl­kes­tin­get, Tor­unn Ostad (H) me­ner det er vans­ke­lig å gi løf- ter om Nav i slutt­fa­sen av hø­rin­gen. Hun po­eng­te­rer at ster­ke po­li­tis­ke kref­ter set­tes inn på å leg­ge Nav-kon­to­ret til Arendal, og vi­ser også til at det lig­ger en sik­rings­be­stem­mel­se i av­ta­len om ett Ag­der:

– Hvis ikke de stat­li­ge ar­beids­plas­se­ne leg­ges til Aust-ag­der, skal de kom­pen­se­res med and­re ar­beids­plas­ser, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.