– Svært uro­vek­ken­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

– Sva­ret fra San­ner er svært uro­vek­ken­de, me­ner stor­tings­re­pre­sen­tant Fred­dy de Rui­t­er (Ap). Tors­dag send­te han et nytt skrift­lig spørs­mål til kom­mu­nal­mi­nis­te­ren der han ber ham «klart og ty­de­lig for­tel­le hvil­ke stat­li­ge ar­beids­plas­ser i til­legg til Fyl­kes- man­nen som skal til­fal­le AustAg­der».

Han vi­ser til at fyl­kes­tin­get med Høy­re og Frp i spis­sen «tros­set tre inn­byg­ger­un­der­sø­kel­ser og folke­av­stem­nin­ga fra 2011», og at fler­tal­let ble ber­get av løf­tet om stat­li­ge ar­beids­plas­ser.

– Det had­de ald­ri blitt fler­tall i fyl­kes­tin­get hvis ikke det­te had­de lig­get som pre­miss. Det­te kan ak­tua­li­se­re en ny de­batt, sier de Rui­t­er til Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.