FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Av­ta­len om ett Ag­der

● Aust-ag­der: Fyl­kes­man­nen (223 ar­beids­plas­ser), Nav (113 ar­beids­plas­ser), Sta­tens veg­ve­sen (86 ar­beids­plas­ser)

● Vest-ag­der: Re­gio­nens sen­tral­ad­mi­ni­stra­sjon (323 ar­beids­plas­ser)

● Ho­ved­tan­ken er å byg­ge opp Arendal som ho­ved­sete for stat­li­ge virk­som­he­ter, og leg­ge det re­gio­na­le folke­valg­te ni­vå­et til Kris­tian­sand.

● Der­som sta­ten prio­ri­te­rer an­ner­le­des, skal de plan­lag­te ar­beids­plas­se­ne i Aust-ag­der kom­pen­se­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.