Ny un­der­sø­kel­se om mob­bing

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Un­der­sø­kel­sen «Mob­bing i høy­ere ut­dan­ning; Fleip el­ler fakta» blir lagt fram un­der en kon­fe­ran­se på UIA se­ne­re den­ne må­ne­den.

● Un­der­sø­kel­sen er gjen­nom­ført un­der le­del­se av pro­fes­sor ved UIA, Ing­rid Lund.

● Tall fra un­der­sø­kel­ser om mob­bing kan va­riere av­hen­gig av hvil­ken de­fi­ni­sjon man bru­ker.

● I den­ne un­der­sø­kel­sen er mob­bing de­fi­nert som: «Hand­lin­ger fra voks­ne og/el­ler barn som hind­rer opp­le­vel­sen av å høre til, å være en be­tyd­nings­full per­son i fel­les­ska­pet og ha mu­lig­he­ten til med­virk­ning.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.