Eia in­vi­te­rer ele­ver til å hen­ge ut skole­bø­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Ha­rald Eia har fått enorm opp­merk­som­het i so­sia­le medier for kri­tik­ken av lære­boka i Kr­le-fa­get. Nå ber han pub­li­kum tip­se om fle­re tung­les­te skole­bø­ker.

Tors­dag etter­mid­dag had­de klip­pet der Eia ref­ser språ­ket i lære­boka «Un­der sam­me him­mel 3», som bru­kes i re­li­gion- og livs­syns­fag på ung­doms­trin­net, blitt sett 1,7 mil­lio­ner gan­ger og delt 1.850 gan­ger på Face­bo­ok. Ti­ra­den ble først vist un­der «Man­dags­klub­ben» på TV Nor­ge.

– Den var alt­så så vans­ke­lig, krøk­ke­te og dår­lig skre­vet. Jeg har ikke opp­levd ma­ken, sier Eia i pro­gram­met mens han hol­der opp boka «Un­der sam­me him­mel 3», skri­ver Dag­bla­det.

Tors­dag ber han på pro­gram­mets Face­bo­ok-side om tips og ek­semp­ler fra and­re lære­bø­ker med «ufor­ståe­lig og krøk­ke­te språk» og lo­ver at han skal ta dem opp nes­te gang han del­tar i pro­gram­met, 8. mai.

Eia ble klar over inn­hol­det i lære­boka da hans dat­ter ba ham om hjelp til å for­stå teks­ten.

– Dis­se teks­te­ne får ele­ver til å føle seg dum­me, det gjør at de be­gyn­ner å ten­ke at sko­len ikke er noe for dem, sier Eia.

Fri­de Ber­gem, for­lags­sjef for Cap­pe­len Damn Grunn­sko­le, sier til avi­sen at hun for­står kri­tik­ken.

– Vi er svært opp­tat­te av god for­mid­ling, og ar­bei­der kon­ti­nu­er­lig med å for­bed­re språ­ket i fag­bø­ke­ne våre, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.