Alle skal med – til sen­trum

Om det hers­ket noen tvil om hvem Jo­nas Gahr Stø­re vil byg­ge makt med er den helt, helt borte nå. Stø­re vil byg­ge i sen­trum og nevn­te ikke SV med ett enes­te ord.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

av sin sto­re og vik­ti­ge lands­møte­tale tors­dag. Da had­de han i lø­pet av sin time­slan­ge tale ikke nevnt So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti med et ord, ikke vært inn­om de­res dags­or­den, de­res agen­da og hel­ler selv­føl­ge­lig ikke de­res lis­te med ul­ti­ma­tum, som kan­skje har de­fi­nert dem helt ut av even­tu­el­le re­gje­rings­for­hand­lin­ger til høs­ten. Kan­skje de­fi­nert dem un­der sperre­gren­sen.

●● Det gjen­står å se, mye kan skje i po­li­tik­ken på et lite halv­år, men akku­rat nå prø­ver so­sial­de­mo­kra­te­nes hær­fø­rer å gjø­re sen­trum til den nye venstre­si­den. Og en­de­lig kun­ne parti­le­de­re Jo­nas Gahr Stø­re snak­ke om Ar­bei­der­par­ti­et. Og ikke sva­re for Sen­ter­par­ti­ets vold­som­me po­pu­la­ri­tet byg­get på re­form-mot­stand el­ler hvor­dan han skal for­hol­de seg til Kris­te­lig Folke­par­tis kon­tant­støt­te.

●● Stø­re lot ta­len gå langs den kon­flikt­ak­sen som ga­ran­tert er mest mat­nyt­tig for Ap. Og som er den ak­sen de di­si­pli­nert bør gå langs hvis de skal ha sjan­se til å kry­pe opp­over på me­nings­må­lin­ge­ne igjen: bris­ten­de fel­les­skap, den vik­ti­ge vel­fer­den, øken­de ulik­he­ter, høyre­po­pu­lis­men og usik­ker­he­ten ge­ne­relt i ver­den. Trump. Brexit. Ster­ke­re Russ­land. Tyr­kia. Ter­ror. Bil­der fra en klo­de som kan frem­kal­le dype øns­ker om å hol­de sam­men, hol­de fast i tra­di­sjo­ner og gam­le ver­di­er. Det som var el­ler det man vet sånn cir­ka hvor­dan vir­ker.

❞ Akku­rat nå prø­ver so­sial­de­mo­kra­te­nes hær­fø­rer å gjø­re sen­trum til den nye venstre­si­den.

●● Der­for var det kan­skje hel­ler ikke til­fel­dig at det var nett­opp den av­døde Ap-høv­din­gen Ei­nar Ger­hard­sen som på film ga an­sla­get og opp­spar­ket til hele lands­mø­tet. Foran et tett­pak­ket Youngs­torg, kan­skje en el­ler an­nen gang på 30-tal­let, hø­rer vi lands­fa­de­rens skjel­ven­de og ster­ke stem­me: Vi le­ver i en bryt­nings­tid.

●● Hvis Ap kla­rer å etab­le­re det bil­det i den po­li­tis­ke dis­ku­sjo­nen frem­over, av skjebne­tid og av et sam­hold som sprek­ker, så kan kan­skje Ap få sine vel­ge­re ned fra gjer­det. El­ler få vip­pet man­ge av dem til­ba­ke fra Tryg­ve Slags­vold Ve­dums var­me om­fav­nel­se. Blir Ve­dum enda stør­re etter val­get, kan hans po­li­tikk bli en stor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.