Kre­ver røyke­for­bud med barn i bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Er det barn til ste­de i bi­len, vil Aust-ag­der Ar­bei­der­par­ti at det skal være for­budt å røy­ke. El­lers skal det van­ke bot på røy­ke­ren.

– Vi me­ner hen­sy­net til bar­nas helse går foran de som måt­te mene at det­te er et brudd på pri­vat­li­vets fred, sier fyl­kes­le­der Jon Rolf Næss.

Den­ne hel­ga leg­ger fyl­kes­la­get for­sla­get fram for lands­mø­tet til Ar­bei­der­par­ti­et.

Et slikt for­bud mot å røy­ke i bil med barn til ste­de er slett ikke uvan­lig i ver­dens­sam­men­heng. Det ble blant an­net inn­ført i Eng­land og Wa­les for to år si­den. Her får den som røy­ker 50 pund – om lag 650 nors­ke kro­ner – i bot om de blir tatt for å ut­set­te barn for slik pas­siv røy­king.

Iføl­ge for­sla­get fra fyl­kes­la­get er det dess­uten inn­ført sli­ke for­bud også i Sør-afri­ka, Wa­les, Bah­rain, de­ler av USA, Ca­na­da, Aust­ra­lia og Frank­ri­ke.

– Slik sett hen­ger vi etter, sier Næss.

FOR­BUD På RESTAURANTER

Det har gått 13 år si­den det ble inn­ført røyke­for­bud på alle ser­ve­rings­ste­der og etter hvert i prak­sis over­alt in­nen­dørs der det er all­menn ferd­sel.

– Vi hus­ker jo godt hvil­ken mot­stand det var mot en slik mar­kert ut­vi­del­se av røyke­lo­ven. I dag er det ikke man­ge kri­tis­ke røs­ter igjen. Og det å skjer­me barn mot pas­siv røy­king bør også være en selv­føl­ge i bil, sier Næss.

750 KRO­NER I BOT

Når vi spør ham hva ni­vå­et på en bot bør være over­for en røy­ken­de i bil med barn til ste­de, me­ner han det er noe man må kom­me til­ba­ke til.

– Men en slik bot bør kan­skje være la­ve­re enn å snak­ke i mo­bil­te­le­fon i bil, kan­skje 750 kro­ner, sier Næss.

– Hva med pas­siv røy­king i hjem­me­ne? Bør det også bli for­budt?

– Så langt har vi jo ikke tenkt, men sam­ti­dig sier to­bakks­ska­de­lo­ven at barn har rett til et røyk­fritt mil­jø. At det skjer, er det jo de som er an­svar­lig for bar­na som må pas­se på. Slik sett er det al­le­re­de for­bud mot å ut­set­te barn for røy­king hjem­me, sier Næss.

Han me­ner kam­pen mot røy­king gjen­nom man­ge år har gitt re­sul­ta­ter.

– Mens 25 pro­sent av nord­menn røyk­te dag­lig i 2009, var det i 2015 bare 13 pro­sent, på­pe­ker han.

FORSTÅELSE

Han me­ner sjan­sen for å få gjen­nom for­sla­get på lands­mø­tet ab­so­lutt er til ste­de.

– Jeg tror det er stor forståelse for et slikt for­bud. Man­ge av oss som har levd en stund har vokst opp i bil full av to­bakks­røyk. I dag er det helt and­re ti­der med en helt an­nen kunn­skap om hva pas­siv røyk gjør med vår helse, sier Næss.

STØTTES AV RØYKENS VEN­NER

Fram til 2007 fan­tes det en for­ening i Nor­ge som het Røykens Ven­ner. De kjem­pet blant an­net for ret­ten til å ha røyke­klub­ber selv om røyke­lo­ven var kom­met. Men i retts­sys­te­met tap­te de den­ne kam­pen.

Så skul­le man tro at pri­mus mo­tor i for­enin­gen den gang, Hel­ge Skog­stad, slak­ter for­sla­get fra Aust-ag­der Ap.

– Nei, det gjør jeg ikke. Det­te hand­ler om barns rett til et røyk­fritt mil­jø, sier Skog­stad.

Selv om han me­ner at det å sjek­ke røy­king i en bil i alle fall er nær ved å bry­te med pri­vat­li­vets fred, går barns helse foran.

GODTAR LOVEN

– Hva me­ner du om røyke­lo­ven nå i dag?

– Jeg har vel god­tatt den, loven er jo her. Sam­ti­dig kun­ne jeg utvil­somt tatt en om­kamp på loven om jeg had­de kun­net, sier Skog­stad.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Fyl­kes­le­der Jon Rolf Næss i AustAg­der Ap og fyl­kes­par­ti­et vil ha røyke­for­bud i bil når barn er til ste­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.