Vil at Nye Vei­ers pro­sjek­ter gjen­nom­fø­res

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Aps Odd Om­land vil vi­dere­føre de pro­sjek­te­ne Nye Vei­er er i gang med.

– Høy­re og Frp har gjort det de kan for å for­sø­ke å ska­pe usik­ker­het om ny E 39 vest­over vil bli byg­get hvis Ap kom­mer i re­gje­ring, sier Om­land som er 2. kan­di­dat på Vest-ag­ders Ap-lis­te til stor­tings­val­get.

Tors­dag holdt han sin tale for lands­mø­tet til Ar­bei­der­par­ti­et. Her fore­slo han en pre­si­se­ring i pro­gram­met som skal sik­re at pro­sjek­te­ne som lig­ger in­ne i Nye Vei­ers por­te­føl­je skal rea­li­se­res uten ut­set­tel­se – uav­hen­gig av hva som skjer med sel­ska­pet.

– Sel­ska­pet skal ikke leg­ges ned, men på et el­ler an­net tids­punkt må det eva­lu­eres. Det vil være ufor­svar­lig å over­late fler­fol­di­ge mil­li­ar­der av fel­les­ska­pets kro­ner til et sel­skap uten å vur­de­re om pen­ge­ne be­nyt­tes etter in­ten­sjo­nen, sier han.

I sin tid var Ap mot at Nye Vei­er skul­le etab­le­res.

– Vi men­te det var like ef­fek­tivt og mål­ret­tet med Sta­tens veg­ve­sen. Men nå er sel­ska­pet opp­ret­tet og har inn­gått sto­re kon­trak­ter. Da må pro­sjek­te­ne gjen­nom­fø­res, sier Om­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.