Øns­ker krise­til­tak inn i parti­pro­gram­met

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Den vans­ke­li­ge si­tua­sjo­nen i ar­beids­mar­ke­det for Sørog Vest­lan­det kre­ver til­tak, me­ner Aust-ag­der Ar­bei­der­par­ti un­der lands­mø­tet.

De vil ha inn i parti­pro­gram­met at per­mit­te­rings­re­gel­ver­ket må prak­ti­se­res flek­si­belt og at dag­penge­pe­rio­den un­der per­mit­te- ring må være minst 52 uker så len­ge si­tua­sjo­nen kre­ver det.

– Det må iverk­set­tes mål­ret­te­de til­tak for at be­drif­ter i ut­sat­te sek­to­rer som le­ve­ran­dør­in­du­stri og ma­ri­tim sek­tor be­hol­der kom­pe­tan­sen i om­stil­lings­pe­rio­der, skri­ver fyl­kes­la­get som for­slag.

De vil også at det skal opp­ret­tes fle­re lær­ling­plas­ser, fle­re stu­die­plas­ser og fag­skole­plas­ser, fle­re til­taks­plas­ser, bed­re opp­føl­ging av unge i Nav og mer flek­sib­le dag­penge­ord­nin­ger.

– Det må gis støt­te til ut­vik­ling av ny tek­no­lo­gi som kan re­du­se­re lo­kal for­urens­ning og nors­ke klima­gass­ut­slipp, gis støt­te til nye næ­rin­ger med sto­re mu­lig­he­ter og ak­tivt til­rette­leg­ges for nye ar­beids­plas­ser, er fyl­kes­par­ti­ets me­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.