FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fler­tall for for­bud

● For en del år til­ba­ke gjen­nom­før­te Helse­di­rek­to­ra­tet en un­der­sø­kel­se om folks hold­ning til røy­king etter en kam­pan­je om barn og pas­siv røy­king.

● 83 pro­sent svar­te at de er helt el­ler del­vis eni­ge i at det bør bli et for­bud mot røy­king i nær­he­ten av barn in­ne.

● 70 pro­sent støt­ter et for­bud mot bruk av røyk og snus sam­men med barn for an­sat­te i sko­ler og barne­ha­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.