Skul­le sig­nert ut­lei­e­kon­trakt i går

Tors­dag skul­le Es­matt­ol­lah Gha­lan­da­ri ha sig­nert ut­lei­e­kon­trakt for rekke­hu­set på Slett­heia. I ste­det sit­ter han igjen med en ut­brent lei­lig­het.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

– Det er tøft å se, sier Es­matt­ol­lah Gha­lan­da­ri.

Han står foran rekke­hu­set i Slett­heivei­en 70, og ser på res­te­ne av rekke­hu­set han ei­er i bo­retts­la­get. Fort­satt luk­ter det kraf­tig røyk på brann­tom­ta. De sort­s­vid­de rui­ne­ne vit­ner om dra­ma­tik­ken som ut­spil­te seg i gata natt til tors­dag.

Midt på nat­ta ble Gha­lan­da­ri vek­ket av en te­le­fon fra po­li­ti­et som kun­ne for­tel­le at lei­lig­he­ten hans sto i full fyr.

– Jeg var helt i sjokk da jeg kjør­te ned til brann­tom­ta i natt. Det var sto­re flam­mer, og jeg hus­ker knapt hva jeg sa til po­li­ti­et, sier en pre­get hus­ei­er.

Han bor selv uten­for Stav­an­ger, og flyt­tet ut av rekke­hu­set i mars 2013. Si­den har det tid­vis stått tomt, og tid­vis vært ut­leid. Han var inn­om lei­lig­he­ten se­nest ons­dag for å hol­de vis­ning av rekke­hu­set, som både lå til salgs og til ut­leie på finn.no da bran­nen brøt ut.

SIGNERE LEIEKONTRAKT

Selv sov han hos en ka­me­rat i ei blokk på Slett­heia da te­le­fo­nen fra po­li­ti­et kom. Tors­dag klok­ken 12 skul­le han ha sig­nert kon­trak­ten sam­men med leie­ta­ke­ren. I ste­det mø­ter han Fædre­lands­ven­nen og ser på res­te­ne av hu­set.

– Jeg måt­te bare sen­de mel­ding til leie­ta­ke­ren om hva som had­de skjedd i dag, sier Gha­lan­da­ri, som be­la­ger seg på et øko­no­misk tap som føl­ge av at lei­e­inn­tek­te­ne nå ute­blir.

Han opp­ly­ser at Ag­der Ener­gi ons­dag etter­mid­dag var i hu­set for å byt­te ut strøm­må­le­ren.

– Ag­der Ener­gi skif­tet strøm­må­le­ren ved 15-ti­den i går, men jeg aner ikke om det har noen sam­men­heng med bran­nen, sier Gha­lan­da­ri.

Et­ter­forsk­nings­le­der Ole Seg­berg ved Vågs­bygd po­liti­sta­sjon sier at de har fått opp­lys­nin­ger fra hus­ei­er om at strøm­må­le­ren skal ha blitt skif­tet kort tid før bran­nen, men at dis­se opp­lys­nin­ge­ne fore­lø­pig ikke har blitt etter­fors­ket.

BE­KREF­TER NY MÅLER

Til Fædre­lands­ven­nen kan PerOdd­var Os­land, pro­gram­le­der i Ag­der Ener­gis Ans-pro­sjekt, be­kref­te Gha­lan­da­ris opp­lys­nin­ger.

– Jeg kan be­kref­te at det ble in­stal­lert en strøm­må­ler der i går. Vi har un­der­søkt do­ku­men­ta­sjo­nen fra selve mon­te­rin­gen, og må­ler­byt­tet er gjen­nom­ført i hen­hold til våre ru­ti­ner, sier Os­land.

Den nye må­le­ren er av sam­me type som Ag­der Ener­gi nå har byt­tet 73.000 styk­ker av i dis­trik­tet. Os­land sier til Fædre­lands­ven­nen at in­gen av må­ler­ne til nå har blitt kob­let til brann.

– Det er umu­lig for oss å kon­klu­de­re med om det har noen sam­men­heng el­ler ikke, men vi vil bi­stå po­li­ti­et der­som det blir nød­ven­dig, sier Os­land.

AVVENTER UN­DER­SØ­KEL­SER

Tors­dag var po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re til ste­de på brann­tom­ta, men rui­ne­ne var da for var­me til å kun­ne gjen­nom­føre krim­tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser. Det vil tro­lig bli gjort fre­dag. Hele lei­lig­he­ten er kraf­tig ut­brent, og også nabo­lei­lig­he­ten har fått brann­ska­der. De to øv­ri­ge lei­lig­he­te­ne har fått røyk­ska­der, men be­boer­ne har fått flyt­te inn igjen.

– Det ble tatt kor­te av­hør av hus­ei­er og na­bo­er på ste­det, men når vi får svar på de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne, er det mu­lig at vi vil gjø­re fle­re av­hør. Fore­lø­pig er det alt­for tid­lig å si noe om brann­år­sa­ken, sier Seg­berg ved Vågs­bygd po­liti­sta­sjon.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Om­rå­det rundt en­de­lei­lig­he­ten som brant i rekke­hu­set er sper­ret av med po­liti­bånd. Hus­ei­er Es­matt­ol­lah Gha­lan­da­ri sy­nes hele si­tua­sjo­nen er vans­ke­lig.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Es­matt­ol­lah Gha­lan­da­ri sy­nes det var tøft å se rui­ne­ne av lei­lig­he­ten på Slett­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.