Et­ter­spill om mang­len­de påske­dusj

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE R. ULEBERG

Ar­bei­der­par­ti­ets Stei­nar Fred­rik­sen me­ner Vennesla kom­mu­ne må se på ru­ti­ne­ne etter at åtte eld­re i Vennesla måt­te ven­te 14 da­ger på dusj i pås­ka.

– Jeg trod­de det­te gjaldt én per­son, men hvis hele åtte mu­li­gens har måt­tet ven­te på dusj for­di be­man­nin­gen er re­du­sert i pås­ken, da rea­ge­rer jeg. Da sy­nes jeg vi har et pro­blem som må lø­ses, sier Fred­rik­sen.

Han er nest­le­der i leve­kårs­ut­val­get, det po­li­tis­ke or­ga­net med ho­ved­an­svar for pleie- og om­sorg i Vennesla.

Det var tirs­dag Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen sto fram som på­rø­ren­de og leder av De­mo­kra­te­ne i Vennesla og for­tal­te om at en per­son i nær fa­mi­lie får kom­mu­nal du­sj­hjelp om fre­da­ger. Når så lang­fre­dag er hel­lig, går det to uker mel­lom dusjing i pås­ken. Hun kal­te det uver­dig.

Nå vi­ser det seg at an­slags­vis åtte per­soner kan være ram­met av den­ne ru­ti­nen i Vennesla kom­mu­ne.

Fun­ge­ren­de en­hets­le­der Tor­dis Strand, sier hun ikke kan gi ek­sak­te tall, men rundt åtte fikk be­skjed om at de ikke ble du­sjet i pås­ken. Hun sier sam­ti­dig at alle var inn­for­stått med det­te og at in­gen ba om å få du­sjet and­re da­ger i ste­det.

Leder av Leve­kår­ut­val­get, In­ger Tu­rid Ton­stad (KRF) ba ons­dag mor­gen om å bli ori­en­tert om sa­ken. Etter en sam­ta­le med kom­mu­nal­sjef Ragn­hild Ben­dik­sen sier hun at hun ikke ser grunn til å ta den opp vi­de­re. Ton­stad me­ner ru­ti­ne­ne er gode, men at en­kel­te tje­nes­ter kan bli re­du­sert i høy­ti­der – og at slik bare er det. Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen er glad for at Ap vil ta sa­ken vi­de­re.

– Jeg har fått mas­se hen­ven­del­ser fra folk som sier det er bra det ble tatt fatt i sa­ken. Per­sonen jeg kjen­ner, har ikke fått til­bud om å flyt­te dusjing til and­re da­ger, slik kom­mu­nen har ment. Vi har bare fått be­skjed om at det ikke blir dusjing på hel­lig­da­ger, sier Ol­sen.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Stei­nar Fred­rik­sen (Ap) me­ner Vennesla kom­mu­ne må gjen­nom­gå sine dusj­ru­ti­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.