Av­vi­ser an­ken til man­nen som drep­te Le­ne Sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tysk Høy­este­rett av­vi­ser draps­man­nens anke etter dra­pet på Le­ne Sand fra Man­dal, som i sep­tem­ber ble fun­net drept i en kof­fert i Berlin.

Det opp­ly­ser Pat­rick Lunde­val­lUn­ger, som er bi­stands­ad­vo­ka­ten til Sands fa­mi­lie i Nor­ge.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med av­gjø­rel­sen. Fa­mi­li­en kan nå leg­ge bak seg tan­ken om at sa­ken må over­prø­ves. Den­ne ti­den har vært kre­ven­de. Nå kan man la Le­ne hvi­le i fred, sier Lunde­vall-un­ger.

Den 39 år gam­le chi­lens­ke gjer­nings­man­nen ble i sep­tem­ber 2016 dømt til sju års feng­sel for dra­pet som skjed­de i juni 2015.

– Den døm­te draps­man­nen må der­med sone i luk­ket in­sti­tu- sjon for al­ko­hol- og rus­av­hen­gi­ge. Her ek­sis­te­rer det tøf­fe for­hold. For­sva­rer prøv­de via an­ken å få sa­ken over­prøvd, samt få ham over­ført til van­lig so­ning. Det­te slo Høy­este­rett hardt ned på, sier Lunde­vall-un­ger.

Etter dom­men i fjor ga fa­mi­li­en og bi­stands­ad­vo­kat Lunde­vall-un­ger ut­trykk for at de var uenig i dom­men for en med­til­talt 39-åring. Han ble dømt til ni må­ne­ders feng­sel for å ha hjul­pet til med å skju­le blod­spor og frak­te li­ket bort i kof­fert i Berlin. Kof­fer­ten ble kas­tet i el­ven Spree. Også den­ne an­ken ble tors­dag av­vist av tysk Høy­este­rett.

Lunde­vall-un­ger un­der­stre­ker at draps­man­nen nå ikke vil ha noen mu­lig­het for å ta sa­ken vi­de­re til Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.