Kjøp­te torsk til kon­gen

Hver tors­dag kom­mer Reidar Ei­lert­sen til ben­sin­sta­sjo­nen på Odde­mar­ka for å sel­ge fisk. Nå kan han kal­le seg kon­ge­lig torske­le­ve­ran­dør.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

– Li­vet byr sta­dig på over­ras­kel­ser, kon­sta­te­rer Reidar Ei­lert­sen (75), en for lengst pen­sjo­nert kap­tein­løyt­nant fra Sen­ja i Troms som bor i Fro­land og som har solgt fisk fra bil i to år.

Den ufor­mel­le tit­te­len sik­ret han seg etter at Øystein Hæraas kjøp­te 160 torske­fi­le­ter som skal gril­les og ser­ve­res med til­be­hør som ape­ri­tiff når kong Ha­rald man­dag be­sø­ker Ha­rald­vi­gen.

50 år

Den leir­sko­len har han be­søkt før, da han som kron­prins inn­viet den for nær 50 år si­den.

Der­av nav­net på det idyl­lis­ke ste­det.

Like len­ge har nevn­te Hæraas vært å se på leir­ste­det til Røde Kors i Rande­sund. De førs­te åre­ne som fri­vil­lig, de 31 sis­te åre­ne som an­satt og an­svar­lig for ved­li­ke­hold av byg­nin­ger og bå­ter.

Le­ve­ran­sen av konge­mat ble til etter råd fra Rann­veig Hæraas, Øysteins kone.

– Hun er en dyk­tig kokk, og har fle­re gan­ger hand­let torsk av Reidar Ei­lert­sen. Hun vet at han fø­rer ut­søkt fisk, for­kla­rer ekte­man­nen, som opp­ly­ser at de to­talt 15 ki­lo­ene til i alt 2400 kro­ner skal snit­tes opp og leg­ges på grill før ser­ve­ring med grønt og fo­cac­cia til kon­gen, hans føl­ge, ste­dets stab og man­ge barn og unge.

BARN OG HAV

De sist­nevn­te kom­mer fra Mon­te­sor­ri­sko­len på Ju­støya (51 med smått og stort) og 13 psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de ele­ver og 12 læ­re­re fra Kvad­ra­tu­ren vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Kon­gen øns­ker å se barn i ma­ri­tim ak­ti­vi­tet. Det øns­ket skal vi opp­fyl­le, lo­ver sen­ter­le­der Tom­my Hå­be­stad.

Også for fire år si­den had­de Ha­rald­vi­gen kon­ge­lig be­søk. Da var kron­prins Haa­kon og kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit inn­om på pri­vat vi­sitt.

Kong Ha­rald be­sø­ker Vennesla og Song­da­len før han an­kom­mer Kongs­havn bryg­ge man­dag klok- ken 15.30. To ti­mer se­ne­re set­tes han i land sam­me sted.

Reidar Ei­lert­sen har al­le­re­de fått sitt livs stor­fangst som fisk­e­sel­ger.

– Kan­skje jeg må klist­re mer tekst på bi­len. Noe i ret­ning av «kon­ge­lig torske­le­ve­ran­dør».

FOTO: LARS HOLLERUD

Øystein Hæraas (t.v.) har sam­men­lagt vært fri­vil­lig og an­satt på Ha­rald­vi­gen i 50 år, alt­så like len­ge som leir­ste­det har ek­sis­tert. Da pas­ser det fint med konge­be­søk og torsk fra Reidar Ei­lert­sens fiske­bil.

FOTO: LARS HOLLERUD

Her står det at tors­ken kom­mer fra det nord­øst­li­ge At­lan­ter­ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.