Sten­ger E 39 over Kvi­nes­heia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

I tre uker sten­ges E 39 over Kvi­nes­heia døg­net rundt. Om­kjø­rings­vei­en blir 17 kilo­me­ter leng­re.

– Det skal gjen­nom­fø­res et stør­re ved­li­ke­holds­ar­beid som gjør det nød­ven­dig å hol­de vei­en stengt hele døg­net. Utryk­ning­s­kjøre­tøy­er og bus­ser i rute vil imid­ler­tid slip­pe gjen­nom, sier dag­lig leder Dag­finn Rø­ke­nes i Ops-sel­ska­pet All­far­veg.

Gjen­nom­gangs­tra­fik­ken på E 39 vil i an­leggs­pe­rio­den gå på den gam­le europa­vei­en via Ut­sik­ten og Øy­eslet­ta. Bi­lis­te­ne vil da måt­te på­reg­ne opp mot 20 mi­nut­ters leng­re kjøre­tid.

Europa­vei­en over Kvi­nes­heia stod fer­dig i 2006. Dag­finn Rø­ke­nes sier at en stør­re an­del tung­tra­fikk enn fore­spei­let da vei­en ble byg­get, kan være en med­vir- ken­de år­sak til at vei­en nå må for­ster­kes. Ops-sel­ska­pet og Sta­tens veg­ve­sen har for øv­rig en tvist om hvem som skal be­ta­le de­ler av reg­nin­gen for det­te ar­bei­det.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Fra man­dag 24. april og tre uker frem­over blir det bare utryk­ning­s­kjøre­tøy­er og bus­ser som får krys­se Feda­fjor­den på høy­broa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.