Bar­na mis­tet grill­hyt­ta si

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no -

I sju-åtte år har Læ­rings­verk­ste­det barne­hage på Ku­hol­men hatt lek, even­tyr­stund og bål­kos i bål­hyt­ta like ved barne­ha­gen. Søn­dag brant bar­nas le­ke­hyt­te til grun­nen i det po­li­ti­et mis­ten­ker er en på­satt brann.

– Rart, me­ner noen av bar­na.

– Dumt, me­ner and­re, mens de kik­ker på det som står igjen av grill­hyt­ta som i fle­re år har vært en are­na for lek og hyg­ge i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage på Ku­hol­men i Kris­tian­sand.

Søn­dag kveld ryk­ket brann­ve­se­net ut til barne­ha­gen like ved Bertes­buk­ta. Der sto grill­hyt­ta i tre i full fyr, og det var lite igjen å red­de av den ves­le hyt­ta.

– Her har vi la­get mat, gril­let på bål og lekt. Det har vært et sted hvor vi trek­ker inn når det er kaldt, og da har vi gjer­ne lest even­tyr el­ler sun­get san­ger, sier Øy­vind Gaus­dal, pe­da­gog i Læ­rings­verk­ste­det.

Han for­tel­ler at det lil­le skog­styk­ket like ved barne­hage­byg­get nes­ten er i dag­lig bruk for de 54 bar­na i barne­ha­gen, og at grill­hyt­ta har vært et na­tur­lig sam­lings­punkt.

– TRO­LIG PÅTENT

Tirs­dag var bar­na til­ba­ke i barne­ha­gen etter påske­fe­rien. Man­ge var al­le­re­de klar over at den po­pu­læ­re hyt­ta har brent til grun­nen i lø­pet av pås­ka, men like fullt nys­gjer­ri­ge på det som had­de skjedd.

– Det var visst man­ge som had­de lest Fædre­lands­ven­nen hjem­me og var klar over at hyt­ta had­de brent ned. Fle­re av bar­na har snak­ket om det i dag, sier sty­rer Tone B. An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen tirs­dag.

Po­li­ti­et på ste­det kun­ne raskt slå fast at bran­nen tro­lig er påtent. Det er fort­satt teori­en, for­tel­ler et­ter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll.

– Det var ikke noen na­tur­lig år­sak til at en brann kun­ne ha star­tet her, og når det brant så mye som det gjor­de, mis­ten­ker vi at den er på­satt, sier San­de­ll.

Uten noen vitne­ob­ser­va­sjo­ner el­ler tips fra pub­li­kum, står po­li­ti­et li­ke­vel på bar bak­ke.

– Med mind­re vi får inn kon­kre­te opp­lys­nin­ger, vil vi ikke etter­fors­ke sa­ken vi­de­re, sier San­de­ll til Fædre­lands­ven­nen.

SKÅNET FOR HÆRVERK

For de an­sat­te i barne­ha­gen er det surt å vite at hyt­ta tro­lig har blitt tent på.

– Hvis det er til­fel­le er det for­fer­de­lig trist. Vi vil gjer­ne være her, men så len­ge res­te­ne etter hyt­ta står igjen, kan vi ikke la bar­na leke fritt før det har blitt ryd­det opp, sier An­der­sen.

Hun er im­po­nert over for­eld­re som kort tid etter bran­nen meld­te inn at de gjer­ne vil­le bi­dra til å få byg­get ei ny hyt­te på ste­det. Når for­sik­rings­sel­ska­pet har gjort sine un­der­sø­kel­ser, vil barne­ha­gen prø­ve å få opp­ført ei ny hyt­te in­nen kort tid.

– For­eld­re­ne har vist en utro­lig dug­nads­vil­je, og fle­re har til­budt seg å være med på å byg­ge den opp igjen, sier en takk­nem­lig barne­hage­sty­rer.

Hun sier at barne­ha­gen har latt por­ten inn til skog­om­rå­det, som kal­les Even­tyr­sko­gen, stå åpen slik at folk kan bru­ke det lil­le skogsarea­let også uten­for barne­ha­gens åp­nings­tid. Ald­ri før har barne­ha­gen opp­levd lik­nen­de hærverk.

– Det­te er førs­te, og for­hå­pent­lig­vis sis­te gang vi har blitt ut­satt for sånt, sier An­der­sen.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Bar­na be­skuer brann­rui­ne­ne etter at grill­hyt­ta de­res tro­lig ble tent på og brant ned 1. påske­dag.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Brann­ve­se­net had­de ikke sjan­se til å red­de grill­hyt­ta som sto i full fyr da de kom frem.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Pe­da­gog Øy­vind Gaus­dal foran res­te­ne av grill­hyt­ta som brant ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.