Ble fri­kjent for kniv­stik­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

I ting­ret­ten ble 40-årin­gen dømt til feng­sel i fem år og fem må­ne­der. Nå er han fri­kjent.

29. fe­bru­ar i fjor ble en 30 år gam­mel mann kniv­stuk­ket uten­for en lei­lig­het i Arendal. En 38 år gam­mel mann ble på­gre­pet og sik­tet for draps­for­søk da han meld­te seg for po­li­ti­et like etter hen­del­sen.

I fjor høst ble den nå 40 år gam­le man­nen fun­net skyl­dig i grov kropps­ska­de av Aust-ag­der ting­rett. Straf­fen ble satt til feng­sel i fem år og fem må­ne­der. Han ble også dømt til å be­ta­le 125.000 kro­ner i opp­reis­ning til man­nen som ble kniv­stuk­ket.

40-årin­gen an­ket dom­men, og i be­gyn­nel­se av april ble sa­ken be­hand­let på nytt av Ag­der lag­manns­rett. Lag­ret­ten ( jury­en) kom da fram til at 40-årin­gen må fri­fin­nes. Årsaken til fri­fin­nel­sen er ukjent, etter­som jury­en ikke skal be­grun­ne sin av­gjø­rel­se.

40-årin­gen har for­klart, først til po­li­ti­et og se­ne­re i ret­ten, at han hand­let i nød­ver­ge. I ti­den før kniv­stik­kin­gen skal 40-årin­gen ha følt seg tru­et av man­nen han kniv­stakk. De to had­de kjent hver­and­re i fle­re år, men var ikke nære ven­ner. Noen må­ne­der før draps­for­sø­ket an­meld­te 40-årin­gen et inn­brudd han men­te 30-årin­gen had­de be­gått.

– Han føl­te en red­sel da han be­gikk hand­lin­gen og han had­de følt en red­sel i en tid i for­vei­en. Ting­ret­ten men­te at det ikke var nød­ver­ge, men jeg vil anta at jury­en vur­der­te det­te an­ner­le­des, sier 40-årin­gens for­sva­rer, Ro­bert Dyr­nes Hov­land.

Han for­tel­ler at 40-årin­gen er svært let­tet over fri­fin­nel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.