Jan­ne fulg­te drøm­men

«Du er alt­for dår­lig i mat­te», fikk hun høre på ung­doms­sko­len. Jan­ne Om­land (35) bruk­te 20 år på å over­vin­ne den dom­men. Tors­dag fikk hun kjempe­app­laus på Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Jeg be­stem­te meg en­de­lig i 2012. En kom­men­tar fra en læ­rer skul­le ikke sty­re li­vet mitt. Jeg tok gull­smed­ut­dan­nel­se i Fred­rik­stad og fikk gå i lære som fi­li­gran­sølv­smed hos Frank Hel­le fra Byg­lands­fjord, for­tel­ler Jan­ne Om­land.

I ja­nu­ar star­tet hun opp egen sølv­smed­be­drift, etter å ha ut­vik­let egne verk­tøy og egen tek­nikk i leng­re tid. Nett­bu­tikk er un­der­veis og be­stil­lin­ge­ne tik­ker inn. Drøm­men hun fikk som 15-åring er opp­fylt.

– Jeg er så stolt over å ha greid det­te, sa Om­land til re­kord­man­ge 115 del­ta­ke­re på Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen som i år fore­går på Revs­nes Ho­tell på Byg­lands­fjord.

Hun gikk på sko­le i Arendal og var 15 år da hun så sølv­smed­kunst på Val­le vi­dere­gå­en­de sku­le og be­stem­te seg. Dit skul­le hun. Det yr­ket vil­le hun ha. Men matte­kom­men­ta­ren øde­la alt­så den pla­nen. Nå bor hun i Horn­nes.

NY GIV I SETESDAL

Hvor man­ge be­drif­ter har Nor­ge mis­tet for­di noen fra­tok selv­til­li­ten til de som had­de drøm­mer? Mot­to­et for se­tes­dø­le­ne i år er «Mot til å sat­se».

– De sis­te åre­ne er det blitt mer fo­kus på å ska­pe og å snak­ke opp de som får det til, enn å fo­ku­se­re på det som ikke fun­ge­rer. Jeg er dønn op­ti­mist på veg­ne av frem­ti­den sier Sig­ne Sol­li­en Hau­gå, dag­lig leder i Setesdal Re­gion­råd.

På Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen tal­te folk fra NHO og In­no­va­sjon Nor­ge om alle de nye ar­beids­plas­se­ne som må ska­pes hvis vi i Nor­ge skal ha sam­me vel­ferd som nå - men uten olje.

KVINNER MED SUKSESS

I da­len in­ves­te­res det i vann­fab­rikk på Ose, Cam­ping og fjell­klat­ring på Hel­le. Sen­trums­ut­vi­del­ser plan­leg­ges både på Bygland, Rys­stad og Val­le. Li­ke­vel er det kvin­ne­ne i da­len som nå går foran:

•Kris­ti­na Ose og Sil­je Chris­ti­ne Stang­vik star­tet Var­me Hen­der AS på Ev­je iv­fjor. De trod­de de skul­le sat­se på mat­kas­ser, men folk vil­le hel­ler be­ta­le for hjemme­hjelp.

– Vi ferd med å ska­pe full jobb for oss beg­ge in­nenn pri­vat om­sorg, sier Stang­vik.

•Eli­sa­beth Spocke­li star­tet sports­bu­tikk i Val­le i fjor

– Jeg har pas­sert må­let om to mil­lio­ner i om­set­ning med god mar­gin, men folk kom­mer frem­de­les inn­om og er over­ras­ket over at jeg ikke er kon­kurs. Nøk­ke­len er kunn­skap og ni­sjer, sier hun.

Spocke­li solg­te for ek­sem­pel mer skred­ut­styr fra bu­tik­ken i Val­le i fjor enn hele XXL grei­de!

•El­se Haug­land slut­tet i trygg ban­k­jobb og kjøp­te Ho­tel Dø­len som nå pus­ses opp og byg­ges om.

– Jeg sa til man­nen min at vi skul­le ha barn - og så vis­te jeg ham Dø­len Ho­tell, ler hun.

•Dans­ke Sø­ren Pe­der­sen stif­tet Sp. Stål og Me­ka­nis­ke i en ned­lagt låve i Gren­di i 2010. Han var eks­tremt tid­lig ute med å til­by CE- mer­king av stål­pro­duk­ter. Nå hol­der be­drif­ten til i sto­re lo­ka­ler på Byg­lands­fjord og sys­sel­set­ter ti års­verk og går med mil­lion­over­skudd, som pløyes inn i ny næ­rings­ut­vik­ling.

Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen ar­ran­ge­res for å in­spi­re­re og ska­pe sam­hold in­nen lo­kalt næ­rings­liv. Der­for var også Berg­tor Hau­gå in­vi­tert for å snak­ke om etab­le­rin­gen av Ose Wa­ter, men han holdt kor­te­ne tett til brys­tet og sier «de­re får ven­te å se».

Chris­ti­ne Koth var årets kjen­dis-inn­lei­de. Hun kå­ser­te om vik­tig­he­ten av å være Raus med ros».

VERDENS LENGSTE ZIP-LI­NE

Ar­ne Hol­skog og Bør­re Bergs­ha­ven byg­de Nord-euro­pas lengste Via Fer­rate i Staums­fjel­let i Hy­le­stad. Nå pla­nelg­ger de verdens lengste og høy­es­te Zip-li­ne.

Ny­he­ten ble slup­pet på Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen.

– Vi skal plan­leg­ge i år, og byg­ging blir tid­ligst nes­te år. Det vi lgå med noen mil­lio­ner, det kri­tis­ke punkt er drifts­kost­na­der. Men det kan bli helt van­vit­tig bra, sier Hol­skog til Fædre­lands­ven­nen.

En Zip-li­ne fra top­pen av Strau­mas­fjel­let og ned til jor­de­ne på Hel­le vil bli rundt tre kilo­me­ter lang med en høyde­for­skjell på 550 me­ter.

– Nå er verdens lengste litt over to kilo­me­ter, med en i Skott­land og en i Sør-ame­ri­ka, sier Bergs­ha­ven.

ALLE BIL­DER: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Jan­ne Om­land fikk øde­lagt selv­til­li­ten av en læ­rer. Men nå har hun gjort sølv­smed-drøm­men til vir­ke­lig­het. Hun fikk stor appalus på Se­tes­dals­kon­fe­ran­sen.

.

De star­tet Var­me Hen­der AS, Sil­je Chris­ti­ne Stang­vik og Kristine Osa

Ar­ne Hol­skog og Bør­re Bergs­ha­ven har skapt mye tu­ris­me på Hel­le. Nå vil de ska­pe enda en at­trak­sjon.

Eli­sa­beth Spocke­li har brukt spe­sial­kom­pe­tan­sen sin og skapt en sport-suksess i Val­le.

El­se Haug­land føl­ger drøm­men. Hun job­bet på Dø­len Ho­tell i ung­dom­men. Nå har hun kjøpt det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.