Er­na valg­te Cas­per (17)

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: rune.o.rei­nert­sen@fvn.no

Han har visst det i nes­ten en må­ned. Men først nå kan Cas­per Leh­land (17) for­tel­le at han har fått jobb av selv­es­te stats­mi­nis­te­ren.

– I dag er jeg vel­dig glad. Og så er det så dei­lig at jeg slip­per å hol­de det hem­me­lig len­ger at jeg ble en av fire «for­tel­le­re». Jeg har visst det si­den slut­ten av mars, da jeg fikk en per­son­lig vi­deo­hil­sen hvor stats­mi­nis­te­ren til­bød meg jobb, sier Cas­per Leh­land (17).

Ons­dag be­ret­tet Fædre­lands­ven­nen om det Ci­vi­ta-ini­tier­te og næ­rings­livs­fi­nan­sier­te pro­sjek­tet Office X. Fire nøye ut­valg­te, unge «for­tel­le­re» skal få fram «his­to­ri­en om hvor­dan Nor­ge ble et rikt land, hvor en­tre­pre­nø­re­ne, næ­rings­li­vet og mar­keds­øko­no­mi­ens rol­le frem­he­ves», som det het i for­hånds­om­ta­len.

KLART YNGST

Med sine 17 år er Cas­per fra Kris­tian­sand klart yngst blant de fire. På top­pen av det hele har han drop­pet ut fra and­re klas­se i vi­dere­gå­en­de sko­le – men kom­pen­sert med høyt ak­ti­vi­tets­nivå på and­re om­rå­der.

De tre and­re «for­tel­ler­ne» er:

• Iven Opsahl (27), ju­rist med bred, in­ter­na­sjo­nal bak­grunn

• Yr­ja Of­te­dahl (27), med om- fat­ten­de er­fa­ring fra «start up­mil­jø­er»

• Mar­tin Fos­sum (24), som har en bachel­or­grad i ship­ping og er i gang med mas­ter­stu­di­et.

LIVE-SENDING På FACE­BO­OK

– Nå gle­der jeg meg utro­lig mye. Pro­sjek­tet va­rer i ti uker, og det førs­te ukes­opp­dra­get star­ter al­le­re­de til man­dag. Det drei­er seg om hvor­dan det er å star­te opp og dri­ve egen be­drift. Vi skal snak­ke med man­ge flin­ke men­nes­ker og ha en live-sending på Face­bo­ok. Se­ne­re blir det fle­re snut­ter på You­tube, for­tel­ler en ty­de­lig en­ga­sjert Cas­per Leh­land.

– De­re skal rei­se rundt og be­sø­ke virk­som­he­ter. Kom­mer de­re til Sørlandet også?

– Jeg vet ikke, men hå­per det!

AKTIV UNG MANN

Slik blir for øv­rig Cas­per Leh­land pre­sen­tert på www.office-x.no:

Cas­per Leh­land er en 17 år gam­mel grün­der som sit­ter på nes­ten 8 års er­fa­ring med å star­te, samt dri­ve, egne virk­som­he­ter. Leh­land har i man­ge år ar­bei­det i medie­bran­sjen, og har spis­set sin kom­pe­tan­se mot kom­mu­ni­ka­sjon og mar­keds­fø­ring. I 2015 var han no­mi­nert som Årets Ra­dio­ta­lent til Prix Ra­dio som den yngs­te noen sin­ne, etter å ha ar­bei­det som pro­gram­le­der og re­dak­sjons­sjef i Ra­dio Sør. Uto­ver det har han også job­bet med TV i Fre­mant­le­me­dia og NRK. Høs­ten 2015 de­bu­ter­te han som pro­gram­le­der i fjern­syn, da han le­det pro­gram­met «Ga­me Da­te» på NRK nett-tv. Cas­per er i dag grün­der og dag­lig leder i medie­by­rå­et Fjords Me­dia AS. Uto­ver det­te tri­ves han også vel­dig godt i skjær­går­den i Kris­tian­sand, hvor han har vokst opp.

• Vers­te uva­ne: Utål­mo­dig

•Bes­te egen­skap: Uredd

• Kan ikke leve uten: Te­le­fo­nen min, fa­mi­lie og ven­ner

• Mitt for­bil­de: Oba­ma

• For­di: Utra­di­sjo­nell, mo­dig og en helt syk re­to­ri­ker

• Høy­es­te mål: Ha det gøy og gjø­re det jeg els­ker

• Fa­vo­ritt­film: Ja­mes Bond-se­ri­en

• Fa­vo­ritt­se­rie: Home­land, No­bel og Hou­se of Cards

• Fa­vo­ritt­bok: ”En utro­lig bra bok for unge folk”

• Fa­vo­ritt­mu­sikk: Up­beat pop og in­die

• Ynd­lings­mat: Ta­co, sushi

• Hobby: Båt og Fjords Me­dia AS

FOTO: MAR­TIN HÅNDLYKKEN (ARKIV)

Én av fire som ble valgt ut blant opp­rin­ne­lig 17 godt kva­li­fi­ser­te kan­di­da­ter, og klart yngst av de fore­truk­ne. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg har gitt Cas­per Leh­land (17) fra Kris­tian­sand jobb som «for­tel­ler».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.