– Macron gir meg Obama­fø­lel­sen

Em­ma­nu­el Macron står for noe helt nytt i fransk po­li­tikk og gir fransk­menn nytt håp, me­ner An­ne-be­rit Mo­kas­tet (50). Søn­dag av­vik­les førs­te valg­om­gang.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Mo­kas­tet er norsk, men har bodd 20 år i Pa­ris og er sterkt en­ga­sjert i det mest spen­nen­de pre­si­dent­val­get på fle­re ti­år. Hun sat­ser alt på Macron.

– Han gir oss fø­lel­sen av at han vil være pre­si­dent for­di han vir­ke­lig vil få til noe. Det er som fø­lel­sen vi fikk av (Ba­rack) Oba­ma. Han er en ge­nuint bril­jant per­son, sier Mo­kas­tet.

Da Macron lan­ser­te be­ve­gel­sen En Mar­che! (Fremad!) i april i fjor, var øko­no­men og sam­funns­psy­ko­lo­gen snar om å mel­de seg inn.

– Jeg had­de ald­ri tenkt å bli med­lem av et po­li­tisk par­ti. Men det snud­de med Macron. Han gir håp om at vi en­de­lig skal få til noe.

GE­NE­RA­SJON MACRON

– Ge­ne­ra­sjon Macron! Ge­ne­ra­sjon Macron! ljo­mer det takt­fast i Pa­ris Ber­cy­hal­len der Macron man­dag holdt sitt hit- til størs­te valg­møte for drøyt 20.000 el­le­vil­le til­hen­ge­re, man­ge i rosa, gule og ly­se­blå T-skjor­ter og med både tri­ko­lo­ren og EUflagg i hen­de­ne.

– Jeg stem­mer på Macron først og fremst på grunn av Euro­pa-po­li­tik­ken. Dess­uten re­pre­sen­te­rer han noe nytt, en op­ti­mis­me, sier My­riam Ca­ron, som er på mø­tet sam­men med venn­in­nen Hé­lè­ne Con­derc.

At Macron kom­mer til å vin­ne, er de ikke et øyeblikk i tvil om.

– Vi skal sei­re, vi skal sei­re, brø­ler de sam­men med res­ten av sa­len. Bud­ska­pet om å tak­le da­gens pro­ble­mer med op­ti­mis­me og re­spekt for både for­tid og fram­tid går rett hjem.

Macron vil blant an­net ha stør­re åp­ning mot EU, mind­re by­rå­kra­ti, li­be­ra­li­se­ring av ar­beids­mar­ke­det, åp­ne­re gren­ser og slutt på unn­taks­til­stan­den som har vart si­den de sis­te ter­ror­an­gre­pe­ne.

HISTORIENS YNGS­TE

Også me­nings­må­lin­ge­ne den sis­te uka kan tyde på at Frank­ri­ke er på vei til å vel­ge historiens yngs­te pre­si­dent.

I en fersk må­ling fra Ela­be-in­sti­tut­tet har 39-årin­gen pas­sert Na­sjo­nal front-leder Ma­ri­ne Le Pen med 24 pro­sent mot hen­nes 23 i førs­te valg­om­gang. Den kon­ser­va­ti­ve kan­di­da­ten François Fil­lon får 19,5 pro­sent, mens ytre venstre­kan­di­da­ten Jean-luc Me­lanchon får 18 pro­sent.

I den sis­te må­lin­gen fra IFOP går Macron fram til 23,5 pro­sent mot Le Pens 22,5. I til­legg sier nå langt fle­re at de «helt sik­kert» vil stem­me på Macron.

I lik­het med USAS for­ri­ge pre­si­dent Ba­rack Oba­ma har Macron sør­get for støt­te på grunn­pla­net. På re­kord­tid fikk En Mar­che! over 200.000 med­lem­mer. Søn­dag blir det klart om opp­slut­nin­gen hol­der helt til 2. valg­om­gang 7. mai.

MANG­LER ER­FA­RING

Macron er blitt kri­ti­sert for å mang­le po­li­tisk er­fa­ring. Han har ald­ri vært folke­valgt, og har bare to år som råd­gi­ver og like lang tid som øko­nomi­mi­nis­ter for sit­ten­de pre­si­dent François Hol­lan­de på sin po­li­tis­ke cv. Men det ser man­ge som et pluss, me­ner Mo­kas­tet.

– På fransk he­ter det at man må «sen­de hei­sen til­ba­ke» når man har mot­tatt en tje­nes­te. Macron skyl­der in­gen sli­ke tje­nes­ter i po­li­tik­ken, sier hun.

Det ska­per også sym­pa­ti at Macron åpent er­kjen­ner at han ikke er eks­pert på alt, noe som er tem­me­lig ufransk, me­ner Mo­kas­tet.

– Han er mer opp­tatt av å byg­ge al­li­an­ser og fin­ne løs­nin­ger, sier hun.

Sam­ti­dig er det uvan­lig tett i top­pen foran førs­te valg­om­gang, og in­gen tør spå ut­fal­let. Det vers­te som kan skje, er om Le Pen og Mé­len­chon går vi­de­re til 2. valg­om­gang, me­ner My­riam Ca­ron og Hé­lè­ne Con­derc.

– Det vil­le være en ka­ta­stro­fe. Det vil­le være som å vel­ge mel­lom Hit­ler og Sta­lin, me­ner de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.