Em­ma­nu­el Macron

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

● Født 1977 i Ami­ens i Nord-frank­ri­ke.

● Gift med sin 24 år eld­re tid­li­ge­re fransk­læ­rer Bri­git­te Trogneux

● Job­bet som fi­nans­in­spek­tør i det frans­ke fi­nans­de­par­te­men­tet før han fikk jobb i in­ves­te­rings­ban­ken Roth­schild.

● Fra 2012 til 2014 øko­no­misk råd­gi­ver for pre­si­dent Fran­cios Hol­lan­de.

● Ble høs­ten 2014 ut­nevnt til øko­nomiog in­du­stri­mi­nis­ter.

● Hop­pet av i 2016 og star­tet den ly­se­blå be­ve­gel­sen En mar­che! (Fremad!)

● Vil kut­te i of­fent­li­ge bud­sjet­ter med til sam­men 60 mil­li­ar­der euro de nes­te fem åre­ne med kutt i bl.a. syke­pen­ger og dag­pen­ger. Vil sam­ti­dig in­ves­te­re 50 mil­li­ar­der euro til pro­gram­mer for ar­beids­løse fransk­menn og kli­ma- og miljø­pro­sjek­ter.

● Øns­ker et tet­te­re sam­ar­beid i EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.