8. juni blir en spen­nen­de dag

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK SIMONSEN, Søg­ne

Si­tat fra fvn.no: «Førs­te fel­les­møte i Nye Kris­tian­sand 20. juni. 20. juni inn­kal­les by- og kom­mune­styre­med­lem­me­ne i Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len til sitt al­ler førs­te fel­les­møte».

●● Noen le­ver visst i sin egen ver­den. Tror de vir­ke­lig at de kan inn­kal­le - ikke in­vi­te­re, men alt­så inn­kal­le - po­li­ti­ke­re fra nabo­kom­mu­ne­ne på den må­ten, fle­re år før en even­tu­ell kom­mune­sam­men­slå­ing? Hva med de 16 Søg­ne-re­pre­sen­tan­te­ne som stem­te nei til det­te «K3»? Har de bare å inn­fin­ne seg i Kris­tian­sand den

20. juni, de også?

Men hva om det blir skik­ke­lig blå­tors­dag for blant an­net Nye Kris­tian­sand på Stor­tin­get den 8. juni, un­der vo­te­rin­gen? I så fall ko­misk å se fje­se­ne på K3­gjen­gen etter­på - med inn­kal­ling til møte i for­vei­en, med ut­ly­sin­gen av råd­manns­stil­ling for Nye Kris­tian­sand og and­re pre­ma­tu­re krum­spring. Mye ju­ri­disk og prak­tisk surr å ryd­de opp i etter­på.

Ja, for det spørs om ikke lil­le Ven­st­re tar til vet­tet i sis­te stund, og iso­le­rer de to blå par­ti­ene på Stor­tin­get, hvis Ven­st­re øns­ker litt fle­re enn bare (i høy­den) Tri­ne Skei Gran­de på Tin­get de nes­te fire åre­ne. Og hvem vet: Kan­skje noen Frp-re­pre­sen­tan­ter også i sis­te li­ten inn­ser at tvang er ska­de­lig - i hvert fall for de­res eget par­ti til val­get; de som all­tid har truk­ket fram Sveits og de­res lo­ka­le folke­av­stem­nin­ger i vik­ti­ge sa­ker som et for­bil­de? Tvangs­inn­lem­ming av to kom­mu­ner i Kris­tian­sand, der beg­ge kom­mu­ners fler­tall av be­folk­nin­gen sa et ty­de­lig NEI, og der også fler­tal­let av de folke­valg­te i én av dem sa et ty­de­lig NEI, har­mo­ne­rer jo dår­lig med slik på­stått sveit­sisk, ul­tra­de­mo­kra­tisk in­spi­ra­sjon.

La oss i hvert fall alle enes om at 8. juni blir en spen­nen­de dag for oss her i dis­trik­tet. Nes­te spen­nen­de dag blir 11. sep­tem­ber. Med et stort Sen­ter­par­ti­et, som kan hol­de ving­le-ap i skjorte­fla­ket, vil en even­tu­ell tvang gans­ke fort bli an­nul­lert, uan­sett. «Ask and you will re­ce­i­ve».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.