Eld­re tren­ger be­søk – slipp de unge til!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi er alle født som so­sia­le ve­se­ner og tren­ger kon­takt og sti­mu­lans fra and­re.

●● Ikke bare for å tri­ves og ha det bra, men fak­tisk for å leve. Iso­la­sjon og en­som­het vil over tid kun­ne slø­ve sinn og kropp i den grad at en bok­sta­ve­lig talt vis­ner hen.

Hvis vi til­la­ter at man­ge eld­re opp­le­ver en­som­het uten at vi gjør noe med det, vit­ner det om en kald og ky­nisk hold­ning. Våre eld­re for­tje­ner en po­si­tiv til­væ­rel­se. Selv om de har svek­ket helse og funk­sjons­tap skal de ha en me­nings­full hver­dag, gle­de seg over da­gen i dag og se fram til da­ge­ne som kom­mer. Men vi vet at en stor del eld­re fø­ler seg en­som­me. En­som­het fø­rer gjer­ne til de­pre­sjon og dår­lig helse. En uro­vek­ken­de høy pro­sent av de eld­re li­der av un­der­er­næ­ring, som nok i man­ge til­fel­le kan set­tes i for­bin­del­se med mang­len­de triv­sel.

Helse­per­so­nel­let i kom­mu­nen gjør en stor inn­sats, både for eld­re som bor hjem­me og for de på in­sti­tu­sjon. En god del får også be­søk av fa­mi­lie og ven­ner. Men for man­ge, sær­lig for de som ikke kan kom­me seg ut på egen hånd, blir da­ge­ne lan­ge. Of­te har de opp­levd å mis­te nære per­soner i li­vet, og mye av den na­tur­li­ge kon­tak­ten med and­re fal­ler bort. Fa­mi­li­en er tra­velt opp­tatt og le­ver sitt eget liv, og på in­sti­tu­sjo­ne­ne har be­tje­nin­gen lite tid til å sit­te ned og ta en prat.

Vi har imid­ler­tid en be­ty­de­lig res­surs som kan være til stor gle­de i den­ne si­tua­sjo­nen, men som er lite ut­nyt­tet. Ord­nin­gen er lite kost­nads­kre­ven­de, og den vil gi stor po­si­tiv ef­fekt. Det gjel­der unge gut­ter og jen­ter i skole­al­der. Valg­fa­get Inn­sats for and­re gjør det mu­lig at ele­ver i ung­doms­sko­len re­gel­mes­sig kan be­sø­ke eld­re hjem­me el­ler på in­sti­tu­sjon. Un­der­vis­nings­di­rek­to­ra­tet har lagt til ret­te for slik virk­som­het og la­get planer. Or­ga­ni­sa­sjo­nen Livs­gle­de for Eld­re har også ma­te­ri­ell og har prøvd ut ord­nin­gen. De eld­re gle­der seg stort over å få være sam­men med de unge. Sli­ke ukent­li­ge be­søk kan være lys­punkt i en el­lers ru­tine­mes­sig hver­dag, noe å gle­de seg til og en kil­de til in­spi­ra­sjon, triv­sel og livs­kva­li­tet. De unge selv ut­tryk­ker gjen­si­dig gle­de, og læ­re­re for­tel­ler om mest­rings­fø­lel­se, an­er­kjen­nel­se og mo­ti­va­sjon. Valg­fags­ti­me­ne kan leg­ges på slut­ten av da­gen, slik at ele­ve­ne, som gjer­ne opp­trer to og to sam­men, kan ha flek­sib­le løs­nin­ger når det gjel­der tid for be­søk hos de eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.