Et men­nes­ke av sin tid

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det be­gyn­ner så bra i inn­leg­get til Bar­bo­sa da Sil­va og Fjeld 10/4. De er ”ikke uenig i at bi­bel­tolk­ning og

bel­ho­ri­son­ten over­ses, mens vår tids for­stå­el­ses­ho­ri­sont får all vekt”. Like­så opp­le­ver jeg det ure­de­lig at mitt ord om Pau­lus som et men­nes­ke av sin tid, skal gi grunn­lag for føl­gen­de irette­set­tel­se: ”Vi be­hø­ver ikke gjø­re ham til en an­alfa­bet i egen sam­tids­his­to­rie, selv om det da er let­te­re å av­vise ham”.

Tro­lig kan vi være eni­ge om, uten der­med å kåre noen ver­dens­mes­ter i teologi, at Pau­lus - ut­valgt som han var av den opp­stand­ne Kris­tus - gjen­nom alle ti­der er en av de størs­te. Selv har jeg i hvert fall ald­ri kom­met på hver­ken å gjø­re ham til an­alfa­bet el­ler å av­vise ham!

Men i mitt for­ri­ge inn­legg skrev jeg, ”at Pau­lus - med all sin umis­te­li­ge og av­gjø­ren­de forståelse av Jesu per­son og ord og gjer­ning, også var et men­nes­ke av sin tid”. Det­te vil jeg tro er inn­ly­sen­de for de fles­te. Ikke minst blir det ty­de­lig om vi ten­ker oss den tids Pau­lus inn i vår egen tid.

Man­ge etis­ke pro­blem­stil­lin­ger måt­te i dag nød­ven­dig­vis ha lig­get uten­for hans inn­sikt og er­fa­ring. Men ikke en gang i sin egen sam­tid var Pau­lus hund­re pro­sent treff­sik­ker med alt han sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.