Barne­ha­ger på påske­vand­ring

Faedrelandsvennen - - MENING -

I en ar­tik­kel pub­li­sert av Kris­tian­sand avis do­ku­men­te­res det at en kom­mu­nal barne­hage har tatt tu­ren til dom­kir­ka i Kris­tian­sand i an­led­ning pås­ken.

●● I ar­tik­ke­len inn­le­des det med at Den nors­ke kir­ke hvert år in­vi­te­rer barne­ha­ger i Kris­tian­sand sen­trum til påske­vand­ring i dom­kir­ka og vi­de­re skild­res barne­hage­bar­na som «Fem­ten me­ter­små di­sip­ler”.

Vel, det er kan­skje det Den nors­ke kir­kens hen­sikt at påske­vand­rin­gen skal gjø­re bar­na til, men det­te er fak­tisk kun barne­hage­barn som er tatt med inn i en kir­ke av voks­ne men­nes­ker. Men­nes­ker som er de­res ver­ger og som mid­ler­ti­dig fyl­ler for­eld­re­nes an­svar og som er en av de­res størs­te auto­ri­te­ter som de har all til­lit til.

Pe­da­go­gisk sett er det nok fint med skue­spill som vi­su­ali­se­ring av en for­tel­ling, men det går over gren­sen når an­sat­te i kir­ken for­tel­ler dem at de skal vif­te med palme­bla­der, rope «ho­si­an­na» og etter hvert gå opp til al­te­ret. Ar­tik­ke­len sier også at en an­satt i kir­ken for­tel­ler bar­na at Je­sus “egent­lig var den snil­les­te i ver­den”. Det­te er uten tvil ut­øvel­se av krist­ne ri­tua­ler og mi­sjon. To fe­no­me­ner som bur­de være sis­te det of­fent­li­ge skal ha an­svar for, og de­fi­ni­tivt ikke kom­mu­na­le barne­ha­ger el­ler sko­ler. De bur­de hel­ler ikke tak­ke ja til in­vi­ta­sjo­ner som leg­ger opp til det­te, men hel­ler in­for­me­re om det på en fag­lig måte i for ek­sem­pel klasse­rom­met. Ut­øvel­se av re­li­giø­se ri­tua­ler skal gjø­res av de som er spe­si­elt in­ter­es­ser­te og kun av de som er gam­le nok til å ten­ke selv­sten­dig, uan­sett hvil­ken re­li­gion det gjel­der.

I 2007 kom den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) i Stras­bourg frem til at KRL-FA­get (re­form 97) var i strid med men­neske­ret­tig­he­te­ne som om-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.