Be­kym­ring for pa­si­en­ten? Bare av og til!

Faedrelandsvennen - - MENING - REIDUN HALVORSEN

Jeg ser at le­ger i Kris­tian­sand er be­kym­ret. Helse­di­rek­to­ra­tet vil at det bare skal være én av­de­ling i hver helse­re­gion for ny­født in­ten­siv be­hand­ling.

●● Det kan in­ne­bære at Kris­tian­sand mis­ter sin av­de­ling, og at fø­den­de og for tid­lig fød­te må flyt­tes til Oslo. Det­te be­kym­rer alt­så le­den­de an­sat­te ved syke­hu­set i Kris­tian­sand, som me­ner det vil in­ne­bære fare for de som tren­ger helse­hjelp og risiko for at fag­mil­jø­et i Kris­tian­sand vil for­vit­re.

Men, det kan de­re da ikke mene?

Det er jo det bes­te for alle pa­si­en­ter at de be­hand­les på et stort syke­hus som har mas­se kom­pe­tan­se og er­fa­ring, og det er jo en for­del å sam­le mest mu­lig be­hand­ling om­kring et mil­jø? Dess­uten er kom­mu­ni­ka­sjo­nen så god både på vei og med he­li­kop­ter at reise­tid kom­mer ikke til å bli et pro­blem.

Bare spør syke­hus­sje­fen om det­te, de­re. Han har i lang tid nå mes­set det­te bud­ska­pet for oss i vest­re del av fyl­ket, for­di han vil kut­te traume­mot­tak og akutt­ki­rur­gi ved Flekke­fjord Syke­hus...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.