Rett­fer­di­ge bom­pen­ger­av­gif­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fædre­lands­ven­nen skri­ver på le­der­plass 11. april om bom­penge­av­gif­te­ne og rik­tig­he­ten av at de be­las­tes for­skjel­lig for de uli­ke bil­ty­pe­ne

●● Det vi­ses til mil­jø­et og nød­ven­di­ge be­grens­nin­ger av ut­slipp i den for­bin­del­se.

Avi­sen ro­ser de til­tak som nå er på trap­pe­ne fra po­li­tis­ke myn­dig­he­ter. Men hvor rett­fer­dig er det egent­lig at ek­sem­pel­vis be­boer­ne i de stør­re by­ene med nær­om­rå­der skal være dem som må be­ta­le mest, og da med eks­tremt sto­re be­løp år­lig?

Ta en bi­list i Kris­tian­sands nær­om­rå­de som bor slik til at bruk av kol­lek­tiv­trans­port vil­le være svært tid­kre­ven­de og kan­skje bort­imot umu­lig i prak­sis, og at bi­len der­for må be­nyt­tes til/ fra jobb, barne­hage, for­ret­nin­ger osv.

Kan­skje kjø­rer han el­ler hun som en gjen­nom­snitts­bi­list 16 til 20.000 km år­lig og be­ta­ler man­ge tu­sen i bom­pen­ger.

Hva da med en bi­list som bor i Arendal el­ler Flekke­fjord hvor det ikke fin­nes bom­sta­sjo­ner i til­knyt­ning til inn- og ut­farts­vei­ene, men som også kjø­rer 16 til 20.000 km år­lig.

Hvor­for skal ikke de be­ta­le noe til mil­jø­et i form av inn­kre­ving av bom­pen­ger?

El­ler en per­son som bor på Gei­lo og er han­dels­rei­sen­de og kjø­rer 40.000 km år­lig rundt om i dis­trik­tet, og kan­skje ikke pas­se­rer en enes­te bom­sta­sjon (det skal rik­tig­nok godt gjø­res i dag).

Uan­sett slip­per bi­le­ne ut av­gas­ser hvor de kjø­rer i lan­det. Det­te bur­de til­si at myn­dig­he­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.