Gal­le­ri­et er dre­vet på rein idea­lis­me og kjær­lig­he­ten til kuns­ten.

Arteriet be­skri­ves som et «crazy taps­pro­sjekt». Men det skrem­mer ikke 39 år gam­le Nay­sa And­ra­de som er an­satt som ny dag­lig leder.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

– Det­te er jo egent­lig et helt crazy pro­sjekt, og jeg had­de nok gans­ke sto­re vyer da vi star­tet i 2013, sier Ma­ri­an­ne Lauk­vik, ei­er av det pri­va­te gal­le­ri­et Arteriet på Lum­ber.

Nå har hun blitt en­hets­le­der for kul­tur ved Søg­ne Gam­le Preste­gård, og 39 år gam­le Nay­sa And­ra­de er an­satt som dag­lig leder. Sam­men skal de dele på be­last­ning og an­svar for gal­le­ri­et vi­de­re.

– Jeg fø­ler meg be­ær­et som får den­ne mu­lig­he­ten, og ser på det som en stor ut­ford­ring. Sam­ti­dig er det vel­dig spen­nen­de. Jeg vil fort­set­te å ut­vik­le pro­fi­len til Arteriet, sier Nay­sa And­ra­de til Fædre­lands­ven­nen.

Vi tref­fer hen­ne på Lum­ber der Jo­nas Ib F.H. Lar­sen skal åpne ny ut­stil­ling på fre­dag. And­ra­de bren­ner for kuns­ten, og har man­ge tan­ker om hvor­dan hun vil ut­vik­le gal­le­ri­et.

FRA VENEZUELA

Hun er opp­rin­ne­lig fra Venezuela og er ut­dan­net ar­ki­tekt og kunst­ner. I Kris­tian­sand har hun hatt til­hold si­den 2012.

I hjem­lan­det på­går det nå sto­re de­mon­stra­sjo­ner mot re­gje­rin­gen og den ny­valg­te pre­si­den­ten. Venezuela er i en dyp øko­no­misk re­se­sjon, og de­mo­kra­ti­et sky­ves til side. Natt til tors­dag sov And­ra­de lite.

– Hele fa­mi­li­en min var ute og mar­sjer­te. Jeg fikk ikke sove før alle var trygt hjem­me igjen. Det er vans­ke­lig å være så langt borte når sli­ke ting skjer i hjem­lan­det ditt, sier hun.

And­ra­de flyt­tet fra Venezuela til Spa­nia i 2002, og be­søk­te Nor­ge for førs­te gang i 2010 som kunst­ner. Si­den falt hun både for lan­det og fant sin ek­te­fel­le her på Sørlandet. Hun kom­mer til å fort­set­te som ut­øven­de kunst­ner sam­ti­dig som hun skal ut­vik­le Arteriet vi­de­re.

– Arteriet har vært vel­dig vik­tig for meg si­den jeg kom hit. Jeg er selv kunst­ner, og det tror jeg kan være nyt­tig i møte med kunst­ner­ne, me­ner hun.

– TAPS­PRO­SJEKT

Ma­ri­an­ne Lauk­vik om­ta­ler Arteriet som et «crazy taps­pro­sjekt», dre­vet mest på idea­lis­me og kjær­lig­het til kuns­ten.

For Arteriet har ikke vært dre­vet som et klas­sisk gal­le­ri, og har fun­gert mer som et vis­nings­rom for mo­der­ne kunst. Det skal det fort­set­te å være, men hvor­dan det skal or­ga­ni­se­res og fi­nan­sie­res vi­de­re, er vik­ti­ge spørs­mål And­ra­de nå skal gri­pe fatt i.

– Hun er jo litt crazy hun og, som vil det­te. Det­te er nok det mest re­vo­lu­sjo­ne­ren­de som har skjedd i Ar­te­ri­ets his­to­rie. Nå får vi inn en ny per­son med ny ener­gi og kunn­skap, og det tror jeg er vik­tig, sier Lauk­vik.

– Hehe, kan­skje jeg er litt «crazy». Men det­te er en stor av­gjø­rel­se for hen­ne også, si­den vi er vel­dig uli­ke, kom­men­te­rer And­ra­de.

RE­GIO­NA­LE KUNSTNERE

Men de er helt eni­ge om Arteriet skal fort­set­te å frem­me unge, re­gio­na­le mo­der­ne kunstnere.

– Det­te er en rik re­gion, med man­ge kunstnere som pro­du­se­rer mye. Vi har også UIA med mas­ter­pro­gram i kunst. Vi har et mu­se­um, kunst­hal­len og uli­ke gal­le­ri­er. Det er vik­tig å ha en platt­form der vi kan in­te­gre­re uli­ke felt og ut­fors­ke nye mu­lig­he­ter, me­ner Nay­sa And­ra­de.

Kunst­ner Jo­nas Ib F.H. Jen­sen set­ter pris på et gal­le­ri som Arteriet.

– Det er noe for seg selv. Det er en ideo­lo­gi som lig­ger bak og et øns­ke om å ska­pe rom for et be­stemt ut­trykk. Det hand­ler ikke først og fremst om pen­ger. Og trek­ker du ut av byen som Arteriet har gjort, får man en an­nen type lo­ka­ler, sier han.

STIL­LER UT VANNLEKKASJE

Kris­tian­san­de­ren åp­ner fre­dag ut­stil­lin­gen «Alt er helt fint» på Arteriet. Men tar du en nær­me- re kikk på ar­bei­de­ne er alt slet­tes ikke helt fint. En se­rie fo­to­gra­fi­er hand­ler for ek­sem­pel om blem­mer i in­fra­struk­tu­ren. Og van­net som dryp­per ned i en bøt­te fra ta­ket, er en del av ut­stil­lin­gen – en in­stal­lert vannlekkasje.

– Jeg prø­ver å si med ut­stil­lin­gen at alt ikke er helt fint, selv om vi of­te sier det i dag­lig­ta­len. Vi er jo kjent for en over­fla­disk tone, og å være lite di­rek­te. Med ar­bei­de­ne vil jeg si at det er en form for uro el­ler kaos, selv om det ikke er så dra­ma­tisk, for­tel­ler Jen­sen.

TAR DE TUSENLAPPEN?

Instal­la­sjo­nen «Tab­lå #1 (Cor­vus Ave­ri­ta)» be­står av en krå­ke med på et tre med tu­sen­lapp i neb­bet, og en mann sit­ten­de på en stol med en rød ball på ho­det.

– Det er litt far­lig å si for mye om hva jeg har tenkt, si­den jeg har lagt ut noen løse trå­der folk kan nøs­te i. Men det­te hand­ler om et posta­po­ka­lyp­tisk sce­na­rio der bare åt­sele­ter­ne og pen­ge­ne er igjen, for­kla­rer kunst­ne­ren.

– Så det er ikke et so­si­alt eks­pe­ri­ment for å se hvem som tar tusenlappen?

– Jo, det er det også. Jeg tror ikke noen tar den, men jeg tror at alle som ser en tu­sen­lapp får en ryk­ning i hån­da, selv om de slår tan­ken raskt bort.

Jo­nas Ib F.H. Jen­sen har en mas­ter­grad fra Kunst­høg­sko­len i Ber­gen, og bod­de der i fle­re år, men vend­te for et års tid si­den til­ba­ke til hjem­byen. Iføl­ge ham selv job­ber han med de fles­te kunst­for­mer – uten­om ma­le­ri. På Arteriet vi­ser han både vi­deo­in­stal­la­sjo­ner, in­stal­la­sjo­ner, fo­to­gra­fi og di­gi­ta­le trykk.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Fre­dag åp­ner Jo­nas Ib. F.H. Jen­sen ut­stil­lin­gen «Alt er helt fint på «Arteriet».

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

De­talj fra «Tab­lå #1 (Cor­vus Ave­ri­ta)».

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Nay­sa And­ra­de er dag­lig leder for Arteriet på Lum­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.