Et av årets bes­te al­bum?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Fat­her John Mi­sty

«Pu­re Come­dy» (Bel­la Union) nær­væ­ren­de og be­ha­ge­lig. Det er mot­set­nin­ger her: kon­tras­ter og kon­tra­dik­sjo­ner. Fra det var­me og til­ta­len­de til ner­vø­se og skrem­men­de stem­nin­ger. Fat­her John Mi­sty og hans med­hjel­pe­re ska­per et sterkt ut­trykk mel­lom John Len­non- og El­ton John­ak­ti­ge bal­la­der mik­set med ame­ri­ca­na og dra­ma.

Dra­ma­et full­fø­res etter 75 mi­nut­ter med lå­ten «In Twen­ty Years or So». Det er da det er over; om tjue år. Li­ke­vel er det ikke lett å tro på alt Fat­her John Mi­sty spei­ler og syn­ger om. Han tror nep­pe på det selv hel­ler, for hå­pet og tro­en lig­ger og lu­rer et sted selv om han syn­ger at vi får litt av hvert å be­ta­le for når Gud kom­mer til­ba­ke.

Han får nep­pe rett i det. I alle fall ikke så snart. Det gjor­de hel­ler ikke Jens Bjør­ne­boe og hans mang­len­de tro på men­nes­ke­he­ten. Bjør­ne­boe og Till­man er på man­ge må­ter be­slek­te­de sje­ler. Beg­ge står bak en tan­ke om at vi har hver­and­re, men at vi le­ver som om vi ikke skul­le ha det.

Li­vets ko­me­die er med and­re ord ikke slutt, men det gjør i alle fall sær­de­les godt å lyt­te til en som tror at den er det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.