Frem med geni­stem­pel­et

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

HIP HOP Kend­rick La­mar

«DAMN»

Top Dawg En­ter­tain­ment

Kend­rick La­mar skrev seg inn i his­to­ri­en med ut­gi­vel­sen «To Pimp A But­ter­fly» i 2015. Compton-rap­pe­ren sat­te stan­dar­den for mo­der­ne hip hop med sin evne til å skri­ve spis­se, po­li­tis­ke teks­ter og sam­ti­dig le­ve­re dem på mes­ter­lig måte.

På selv­es­te lang­fre­dag slapp han sitt fjer­de stu­dio­al­bum – en ny kraft­pak­ke, «DAMN». Den­ne gan­gen er han ikke like po­li­tisk, men spei­ler seg selv i sam­fun­net han le­ver i og trek­ker lin­jer mel­lom seg selv og det ame­ri­kans­ke sam­fun­nets mør­ke si­der.

La­mar er ikke bare en av nå­ti­dens bes­te ly­ri­ke­re – han frem­fø­rer dem også med en im­po­ne­ren­de ti­ming. Ele­gant skif­ter han stem­ning med å for­dreie sin egen stem- me, spyt­te ut de har­des­te lin­je­ne med in­tens ar­ti­ku­la­sjon el­ler be­ve­ge seg i me­lo­dis­ke lin­jer. Ak­kom­pag­ne­men­tet på «DAMN» er mer mi­ni­ma­lis­tisk enn tid­li­ge­re, men li­ke­vel er han inn­om alt fra jazz, soul, og psy­ke­de­lia til tung trap.

«LOYALTY» med gjeste­ar­tist Ri­hanna er al­bu­mets mest po­pe­te låt, men gjes­ten som vek­ker mest for­und­ring er U2. Hel­dig­vis kan man knapt kjen­ne igjen Bono sin stem­me på al­bu­mets mest po­li­tis­ke spor «XXX» med stikk til den sit­ten­de pre­si­den­ten.

La­mar er nå­ti­dens hot­tes­te ar­tist og vi­ser at han for­tje­ner geni­stem­pel­et med enda et so­lid al­bum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.